Pokazali, że są z chemią za pan brat

W 11. edy­cja kon­kur­su Che­micz­na Gło­wa wzię­ło udział 90 uczniów z 15 szkół pod­sta­wo­wych z woj. opol­skie­go.

To kon­kurs dla uczniów klas trze­cich szkół gim­na­zjal­nych oraz klas 8 szkół pod­sta­wo­wych. Rywa­li­zu­ją w nim 3-oso­bo­we zespo­ły uczniow­skie. Dru­ży­nę szkol­ną nie­rzad­ko wspie­ra­ją gru­py kibi­ców, dla któ­rych rów­nież przy­go­to­wa­no nagra­dza­ne zada­nia kon­kur­so­we.

- Kon­kurs Che­micz­na Gło­wa jest dosko­na­łym dowo­dem na to, jak cie­ka­wa i przy­szło­ścio­wa jest dzie­dzi­na che­mii. Pra­wie stu uczniów i uczen­nic szkół pod­sta­wo­wych sta­wi­ło się tu, by po czę­ści teo­re­tycz­nej spraw­dzić się w kon­ku­ren­cjach prak­tycz­nych, w labo­ra­to­rium. To poka­zu­je, że che­mia wciąż przy­cią­ga i fascy­nu­je mło­dych ludzi, co oczy­wi­ście sta­no­wi dobry pro­gno­styk dla Gru­py Azo­ty – pod­kre­śla Bole­sław Goran­czew­ski, czło­nek zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK, któ­ra to spół­ka jest patro­nem kon­kur­su Che­micz­na Gło­wa od począt­ku jego orga­ni­za­cji.

Nie bez powo­du kon­kurs odby­wa się w Sła­wię­ci­cach.

- Szko­ła przez lata wykształ­ci­ła wie­lu świet­nych che­mi­ków z połu­dnia Pol­ski. War­to więc wybrać miej­sce z tra­dy­cja­mi i zna­ko­mi­tym zaple­czem do nauki, dla­te­go bar­dzo się cie­szę, że w tym roku zja­wi­ło się tyle dru­żyn – przy­po­mi­na dyrek­tor Adam Kania, któ­ry powi­tał gości oraz uczniów.

Od lat kon­kurs wspie­ra samo­rząd powia­to­wy, któ­re­mu bar­dzo zale­ży na roz­wo­ju szkol­nic­twa zawo­do­we­go. -Wiem, że bio­rąc udział w tego typu olim­pia­dach czy kon­kur­sach moż­na się dobrze zahar­to­wać przed praw­dzi­wym egza­mi­nem i takie­go zahar­to­wa­nia i wspa­nia­łej rywa­li­za­cji, z któ­rej wynie­sie­cie jak naj­wię­cej wam życzę. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li kon­kurs — nauczy­cie­lom oraz dyrek­to­ro­wi, wszyst­kie­go dobre­go pod­czas zadań i mam nadzie­ję, że wyje­dzie­cie z Kędzie­rzy­na-Koź­la bogat­si nie tyl­ko o wie­dzę, ale rów­nież oswo­icie się z naszą szko­łą i poczu­je­cie jej kli­mat – mówił wice­sta­ro­sta Józef Gisman otwie­ra­jąc kon­kurs.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting