Podtopienia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Zalane m.in. boisko | Galeria | 7DNI Podtopienia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Zalane m.in. boisko | Galeria - 7DNI

Podtopienia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Zalane m.in. boisko | Galeria

Samo­rzą­dow­cy z gmin pod Kędzie­rzy­nem-Koź­le dono­szą, że zala­ne są pola, nie­któ­re dro­gi, a tak­że pla­ce zabaw czy infra­struk­tu­ra spor­to­wa. Straż pożar­na od wtor­ku inter­we­nio­wa­ła pra­wie 20 razy.

Stan wody na Odrze rośnie. W Koź­lu zbli­ża się do sta­nu alar­mo­we­go (500 cm). Zagro­żo­ne jest jed­nak nie tyl­ko mia­sto, ale i wsie wokół nie­go. Z koryt lokal­nie wystę­pu­je nie tyl­ko Odra ale i dużo mniej­sze cie­ki wod­ne. Zdję­cia z zala­ne­go pla­cu zabaw czy boiska umie­ści­ło w sie­ci m.in. sołec­two Łęż­ce.

Jak infor­mu­je Komen­da Woje­wódz­ka Stra­ży Pożar­nej w Opo­lu 13 paź­dzier­ni­ka do 14 paź­dzier­ni­ka 2020 roku do godzi­ny 17:00 stra­ża­cy na tere­nie woje­wódz­twa opol­skie­go odno­to­wa­li 289 zda­rzeń zwią­za­nych z dłu­go­trwa­ły­mi opa­da­mi desz­czu.

Naj­wię­cej zda­rzeń odno­to­wa­no w powie­cie nyskim (111), prud­nic­kim (45) oraz głub­czyc­kim (35). Łącz­nie w zda­rze­niach uczest­ni­czy­ło 430 zastę­pów PSPOSP w sile 1839 stra­ża­ków. W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim było ich 18.

W więk­szo­ści stra­ża­cy inter­we­nio­wa­li przy zala­nych piw­ni­cach, a w 91 przy­pad­kach zda­rze­nia doty­czy­ły zale­wa­nych pose­sji. Pozo­sta­łe inter­wen­cje doty­czy­ły zala­nych dróg, zato­rów na rze­ce, pom­po­wa­nia wody z cie­ku, uszko­dzo­nych dachów (ciek­ną­ca woda), ewa­ku­acji miesz­kań­ców lub zwie­rząt, zale­wa­nych budyn­ków, maga­zy­nów, gara­ży oraz moni­to­rin­gu sta­nu rzek i zabez­pie­cza­niu wałów powo­dzio­wych.

fot. Sołec­two Łęż­ce i gm. Reń­ska Wieś

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting