Podpisano umowę na projekt mostu łączącego zakłady z obwodnicą | 7DNI Podpisano umowę na projekt mostu łączącego zakłady z obwodnicą - 7DNI

Podpisano umowę na projekt mostu łączącego zakłady z obwodnicą

To kolej­ny etap inwe­sty­cji mają­cej na celu wypro­wa­dze­nie ruchu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych poza głów­ne uli­ce Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Cho­dzi o budo­wę łącz­ni­ka zakła­dów z pół­noc­ną obwod­ni­cą. Ma mieć dłu­gość ponad dwóch kilo­me­trów. Spo­rą część budo­wy łącz­ni­ka ma sta­no­wić most, któ­ry prze­rzu­ci dro­gę nad Kana­łem Gli­wic­kim, rze­ką Kłod­ni­cą i jed­nym mniej­szym cie­kiem wod­nym. W ponie­dzia­łek w Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Opo­lu pod­pi­sa­no umo­wę na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu mostu.

- Prze­pra­wa mosto­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, o któ­rej mówi się od dawien daw­na, dziś sta­je się fak­tem – pod­kre­ślał pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski. – Ten most to krwio­obieg Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ry wypro­wa­dzi nie­bez­piecz­ny ruch samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z mia­sta – dodał i jak zazna­czył Rząd pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go posta­no­wił zakwa­li­fi­ko­wać pro­jekt mia­sta – tegoż mostu, jako jeden z pro­jek­tów Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Mosty dla Regio­nów. Dziś zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa ramo­wa dla zada­nia Budo­wa łącz­ni­ka obwod­ni­cy pół­noc­nej z ul. Przy­jaź­ni-Strze­lec­ką w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Sam pro­jekt będzie kosz­to­wał nie­ca­ły milion zło­tych i w 80 proc. zosta­nie dofi­nan­so­wa­ny z rzą­do­we­go pro­gra­mu, wyko­na­nie mostu nato­miast sza­co­wa­ne jest na ponad 80 mln i ta kwo­ta tak­że zosta­nie dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków rzą­do­wych w wyso­ko­ści 80 proc. Łącz­nie cała inwe­sty­cja sza­co­wa­na jest na oko­ło 87 mln zł.

Obwod­ni­ca pół­noc­na i łącz­nik uzu­peł­nią układ dróg kra­jo­wych sko­mu­ni­ko­wa­nych z auto­stra­dą A4, uła­twia­jąc poru­sza­nie się miesz­kań­com powia­tów kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i strze­lec­kie­go. Na tere­nie obję­tym budo­wą funk­cjo­nu­ją dwa spo­re tere­ny inwe­sty­cyj­ne – Stre­fa Aktyw­no­ści Gospo­dar­czej w Ujeź­dzie oraz tzw. Pole Połu­dnio­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, wcho­dzą­ce w skład Kato­wic­kiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej.

Ponad­to, tak­że dzi­siaj zosta­ła pod­pi­sa­na pierw­sza umo­wa dot. prze­ka­za­nia dota­cji celo­wej na przed­mio­to­we zada­nie w wyso­ko­ści 43,6 tys. zło­tych. Środ­ki te prze­zna­czo­ne są na doku­men­ta­cję geo­tech­nicz­ną.

- Od wie­lu lat nasze mia­sto sta­ra­ło się pozy­skać fun­du­sze, aby ten most powstał. Teraz mamy i obwod­ni­cę i teraz pro­jek­tu­je­my tzw. łącz­nik czy­li z ul. Przy­jaź­ni do obwod­ni­cy – komen­to­wa­ła Sabi­na Nowo­siel­ska, pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la. – Te pie­nią­dze pozwo­lą nam sfi­nan­so­wać w 80 pro­cen­tach koszt pro­jek­tu tech­nicz­ne­go, a następ­nie będzie dofi­nan­so­wa­nie do tych dużych pie­nię­dzy, a więc do samej reali­za­cji – doda­ła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting