Po majówce porozmawiajmy o Parku Orderu Uśmiechu

Miej­sce spo­tkań, spa­ce­rów i odpo­czyn­ku. Park Orde­ru Uśmie­chu szcze­gól­nie chęt­nie odwie­dza­ny jest przez miesz­kań­ców Śród­mie­ścia i osie­dla Pia­stów-Powstań­ców Ślą­skich. Trwa­ją pra­ce, któ­re mają przy­czy­nić się, aby był on jesz­cze bar­dziej przy­ja­zny dla swo­ich gości.

W związ­ku z pro­wa­dzo­ną inwen­ta­ry­za­cją przy­rod­ni­czą i den­dro­lo­gicz­ną oraz opra­co­wy­wa­niem pro­jek­tu nasa­dzeń na tere­nie par­ku odbę­dzie się otwar­te spo­tka­nie dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych miesz­kań­ców zwią­za­ne z reali­za­cją tego pro­jek­tu. Kon­sul­ta­cje odbę­dą się 5 maja (czwar­tek) o godzi­nie 16:00 w Domu Kul­tu­ry „Che­mik” w sali nr 19.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting