Po Kędzierzynie-Koźlu jeździ samochód Apple

Robi zdję­cia, któ­re będą kon­ku­ren­cją dla Google Maps.

Bia­ły samo­chód wypo­sa­żo­ny w kame­ry i ozna­czo­ny napi­sa­mi Apple Maps widzie­li licz­ni miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la. Więk­szość z nich zauwa­ży­ła go na głów­nych uli­cach: Woj­ska Pol­skie­go i al. Jana Paw­ła II. To ozna­cza, że ame­ry­kań­ski gigant szy­ku­je kon­ku­ren­cję dla map Googla.

Mapy Apple (oryg. Apple Maps) – usłu­ga map inter­ne­to­wych opra­co­wa­na przez Apple Inc. Domyśl­na apli­ka­cja map dla sys­te­mów ope­ra­cyj­nych macOS, iOS i wat­chOS. Ofe­ru­je nawi­ga­cję oraz esty­ma­cję cza­su dotar­cia do celu dla tras samo­cho­do­wych, pie­szych, i przy uży­ciu środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go. Apple Maps ofe­ru­je tak­że tryb Flyovers, któ­ry umoż­li­wia użyt­kow­ni­ko­wi zapo­zna­wać z kra­jo­bra­za­mi 3D gęsto zalud­nio­nych ośrod­ków miej­skich.

Samo­cho­dy Apple poja­wia­ją się w wie­lu miej­scach w Pol­sce. Fir­ma w więk­szo­ści nie poda­je jed­nak miej­sco­wo­ści, a powia­ty, wraz z ter­mi­na­mi przy­by­cia.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting