Po godzinie 23.00 już nie kupisz lekarstwa w Kędzierzynie-Koźlu

Po Nowym Roku zosta­ną znie­sio­ne noc­ne dyżu­ry aptek. Decy­zję taką pod­ję­ła rada powia­tu.

Kło­po­ty z kup­nem leków w godzi­nach noc­nych na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go poja­wi­ły się już na dłu­go przed pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Ta ostat­nia tyl­ko pogor­szy­ła dostęp do aptek poza stan­dar­do­wy­mi godzi­na­mi otwar­cia pla­có­wek han­dlo­wych. Apte­ka­rze tłu­ma­czy­li, że z powo­du bra­ków kadro­wych nie są w sta­nie orga­ni­zo­wać dyżu­rów noc­nych.

Co praw­da obo­wią­zek taki nakła­da na nich usta­wo­daw­ca, ale wła­ści­cie­le pla­có­wek zna­leź­li na to spo­sób. By nie nara­zić się na kary, wystar­czy­ło, że odpo­wied­nio wcze­śniej zgło­szą zamknię­cie pla­ców­ki w cza­sie dyżu­ru do wydzia­łu zdro­wia sta­ro­stwa powia­to­we­go. Woje­wódz­ki inspek­tor far­ma­ceu­tycz­ny mógł karać apte­ki noto­rycz­nie zgła­sza­ją­ce się do sta­ro­stwa przed wyzna­czo­ny­mi dyżu­ra­mi, ale z tego nie korzy­stał.

Rada powia­tu zde­cy­do­wa­ła się skoń­czyć z tą fik­cją i pod­ję­ła uchwa­łę o nowym spo­so­bie dyżu­ro­wa­nia aptek. Zgod­nie z nowy­mi prze­pi­sa­mi w dni powsze­dnie dyżu­ry będą roz­po­czy­nać się o godzi­nie 20 i potrwa­ją do 23. W nie­dzie­le i świę­ta dyżu­ry mają roz­po­czy­nać się o godzi­nie 8 i koń­czyć o 23. Tym samym dyżu­ry noc­ne, któ­re czę­sto i tak nie były peł­nio­ne, zosta­ły cał­ko­wi­cie zli­kwi­do­wa­ne. Za byli przede wszyst­kim rad­ni koali­cji rzą­dzą­cej powia­tem, prze­ciw­ko takie­mu roz­wią­za­niu gło­so­wa­li człon­ko­wie klu­bu PiS.

Znie­sie­nie obo­wiąz­ku cało­do­bo­wych dyżu­rów aptek umoż­li­wi­ła nowe­li­za­cja pra­wa far­ma­ceu­tycz­ne­go. Zakła­da ona, że w porze noc­nej apte­ki mają dyżu­ro­wać w godzi­nach 21.00 – 23.00, a w dni wol­ne od pra­cy do 18.00. Za te dyżu­ry zapła­ci NFZ. Jeśli powiat uzna, że apte­ka ma dzia­łać dłu­żej, będzie musiał zapła­cić.

Samo­rząd apte­kar­ski od wie­lu lat prze­ko­ny­wał, że noc­ne dyżu­ry aptek są w więk­szo­ści nie­po­trzeb­ne, bo lek prze­ciw­bó­lo­wy moż­na kupić np. na sta­cji ben­zy­no­wej. Potwier­dzi­ły to tak­że dane z sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go Mini­ster­stwa Zdro­wia, że leki ratu­ją­ce życie sta­no­wią pro­mil ogól­nych zaku­pów po godz. 23.00 w apte­kach, a ruch w nich jest o tej porze nie­wiel­ki i w prak­ty­ce zani­ka przed pół­no­cą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting