Po dowód rejestracyjny albo “prawko” wejdziemy sprawniej

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zmie­nia zasa­dy przyj­mo­wa­nia peten­tów z wydzia­le komu­ni­ka­cji. Miesz­kań­cy na tym sko­rzy­sta­ją.

Wydział komu­ni­ka­cji kędzie­rzyń­skie­go sta­ro­stwa jest naj­bar­dziej oble­ga­ną insty­tu­cją powia­to­wą w mie­ście. Wszyst­ko z powo­du mno­go­ści spraw jaki­mi zaj­mu­ją się tutej­si urzęd­ni­cy.

Wła­dze powia­tu posta­no­wi­ły uspraw­nić zasa­dy korzy­sta­nia z wydzia­łu. Przede wszyst­kim od wtor­ku ma jeden numer tele­fo­nu — 77 405 27 35. Po spre­cy­zo­wa­niu tema­tu roz­mo­wy urzęd­nik połą­czy nas z odpo­wied­nią komór­ką.

Trwa­ją rów­nież przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia sys­te­mu zarzą­dza­nia klien­tem. Dzię­ki temu skró­ci się czas ocze­ki­wa­nia w kolej­ce do okien­ka. Rzecz­nik pra­so­wy sta­ro­stwa Adam Leci­bil zapew­nia, że to uspraw­ni obsłu­gę klien­tów.

- W prak­ty­ce peten­ci będą mieć moż­li­wość zapla­no­wa­nia wizy­ty w wydzia­le Komu­ni­ka­cji i Trans­por­tu przez Inter­net lub na miej­scu poprzez auto­mat bile­to­wy — wyja­śnia Adam Leci­bil.

Na pobra­nym bile­cie z auto­ma­tu bile­to­we­go będą nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje: zakres spra­wy, numer bile­tu, czas ocze­ki­wa­nia, ilość osób przede mną i inne infor­ma­cje szcze­gó­ło­we. Klien­ci będą dobrze poin­for­mo­wa­ni, ponie­waż infor­ma­cje wyświe­tlo­ne zosta­ną na ekra­nie głów­nym zlo­ka­li­zo­wa­nym w miej­scu ocze­ki­wa­nia, nato­miast dodat­ko­wo poprzez wyświe­tla­cze typu LED na kon­kret­nych sta­no­wi­skach pra­cy.

- Każ­dy będzie zapra­sza­ny do sta­no­wi­ska natych­miast, kie­dy poja­wi się taka moż­li­wość. Pra­cow­nik zoba­czy na swo­im kom­pu­te­rze zaraz po pobra­niu bile­tu, że ktoś do nie­go ocze­ku­je. Kie­dy zakoń­czy bie­żą­cą pra­cę, wezwie do poko­ju taką oso­bę — wyja­śnia Adam Leci­bil.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting