Po akcji z narkotykami policjant trafił do szpitala | 7DNI Po akcji z narkotykami policjant trafił do szpitala - 7DNI

Po akcji z narkotykami policjant trafił do szpitala

Na osie­dlu Ciso­wa zatrzy­ma­no dwóch męż­czyzn, któ­rzy naru­szy­li nie­ty­kal­ność funk­cjo­na­riu­sza i są zamie­sza­ni w upra­wę kono­pi indyj­skich.

Do nie­ty­po­we­go zda­rze­nia doszło w czwar­tek wie­czo­rem. Poli­cjan­ci poje­cha­li do domu 35-let­nie­go miesz­kań­ca osie­dla Ciso­wa, któ­re­go podej­rze­wa­li o upra­wę kono­pii indyj­skich.

Pomi­mo naka­zu prze­szu­ka­nia, jaki przed­sta­wi­li funk­cjo­na­riu­sze męż­czy­zna nie chciał wpu­ścić ich do środ­ka. Doszło do szar­pa­ni­ny w wyni­ku któ­rej jeden z mun­du­ro­wych doznał obra­żeń. Koniecz­ne było zawie­zie­nie go do szpi­ta­la.

Na miej­sce wezwa­no posił­ki, w sumie trzy radio­wo­zy. Zatrzy­ma­no dwóch męż­czyzn, któ­rzy bra­li udział w zda­rze­niu, zabez­pie­czo­no tak­że kono­pie indyj­skie oraz susz mari­hu­any. Męż­czyź­ni prze­by­wa­ją w poli­cyj­nym aresz­cie.

 

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting