Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo? | 7DNI Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo? - 7DNI
Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Michał Nowak, zwo­len­nik przyj­mo­wa­nia uchodź­ców z kra­jów muzuł­mań­skich i uczest­nik anty­rzą­do­wych pro­te­stów histe­rycz­nej opo­zy­cji sta­nął na cze­le PO w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Zmia­na doko­na­ła się pod­czas wybo­rów nowe­go kie­row­nic­twa par­tii rzą­dzą­cej mia­stem i współ­rzą­dzą­cej powia­tem. Dotych­cza­so­wy szef Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu Dariusz Szy­mań­ski nie ubie­gał się o reelek­cję. Jedy­nym kan­dy­da­tem był Michał Nowak, któ­ry – cytu­jąc daw­ny żart Jana Pie­trza­ka – wygrał sam ze sobą.

Na cze­le jakiej for­ma­cji sta­je Nowak, od trzech lat miej­ski rad­ny? Z jed­nej stro­ny PO ma pre­zy­den­ta i bez­względ­ną więk­szość w radzie mia­sta (to dru­gie jest głów­nie wyni­kiem głę­bo­kiej nie­do­sko­na­ło­ści samo­rzą­do­wej ordy­na­cji wybor­czej obo­wią­zu­ją­cej w wybo­rach 2014 roku. Na jej mocy Plat­for­ma, któ­ra dosta­ła wyraź­nie poni­żej 20 pro­cent gło­sów w mie­ście, zdo­by­ła bez­względ­ną więk­szość w radzie). Plat­for­ma ma tak­że sta­ro­stę i współ­rzą­dzi powia­tem w koali­cji z Niem­ca­mi.

Z dru­giej jed­nak stro­ny ugru­po­wa­nie jest w głę­bo­kim kry­zy­sie. Sabi­na Nowo­siel­ska nie przy­zna­je się już do związ­ków z par­tią, część jej dzia­ła­czy tak­że roz­wa­ża start w przy­szło­rocz­nych wybo­rach pod nowym lokal­nym szyl­dem, by nie być koja­rzo­nym z Plat­for­mą.

Czy w tej sytu­acji wyra­ża­ją­cy w wie­lu kwe­stiach skraj­ne poglą­dy Michał Nowak (zwo­len­nik spro­wa­dza­nia do nasze­go mia­sta uchodź­ców z kra­jów muzuł­mań­skich, uczest­nik lip­co­wych pro­te­stów histe­rycz­nej opo­zy­cji, któ­rych celem było zasto­po­wa­nie ocze­ki­wa­nych przez – jak wyni­ka z son­da­ży – 80 pro­cent Pola­ków refor­my wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, nie ukry­wa­ją­cy tak­że swej głę­bo­kiej nie­chę­ci do kon­ser­wa­tyw­nych hie­rar­chów pol­skie­go Kościo­ła, popro­wa­dzi lokal­ną PO do wybor­cze­go suk­ce­su? Czas poka­że.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting