Platforma dokręca śrubę mieszkańcom i podnosi podatki | 7DNI Platforma dokręca śrubę mieszkańcom i podnosi podatki - 7DNI

Platforma dokręca śrubę mieszkańcom i podnosi podatki

W przy­szłym roku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wzro­sną podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści. Nici jed­nak ze spe­cjal­nej pod­wyż­ki dla mar­ke­tów.

Pomysł, by skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we pła­ci­ły mia­stu rela­tyw­nie wyż­szy poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści niż pozo­sta­li przed­się­bior­cy obję­ci tym obo­wiąz­kiem wyszedł od rad­ne­go Witol­da Rusa­ka i był oma­wia­ny na ostat­niej sesji rady mia­sta.

Rad­ny wybra­ny do samo­rzą­du z ramie­nia PO zapro­po­no­wał, by duże, czy­li liczą­ce powy­żej 900 metrów kwa­dra­to­wych obiek­ty han­dlo­we, obję­te były spe­cjal­ną staw­ką podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści, wyno­szą­cą 23,10 zł za każ­dy metr. Według obli­czeń rad­ne­go Ruska zaowo­co­wa­ło­by to wzro­stem docho­dów gmi­ny o pra­wie 400 tys. zł rocz­nie.

Z wie­lo­ma argu­men­ta­mi Witol­da Rusa­ka trud­no się nie zgo­dzić. Uza­sad­nia­jąc swo­ją pro­po­zy­cję zwró­cił on uwa­gę, że wiel­kie sie­ci han­dlo­we w więk­szo­ści nale­żą do obce­go kapi­ta­łu i poza podat­kiem od nie­ru­cho­mo­ści nie pła­cą w Pol­sce innych podat­ków, trans­fe­ru­jąc ogrom­ne zyski za gra­ni­cę. W komi­sjach pro­jekt obję­cia skle­pów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la spe­cjal­ną, wyż­szą staw­ką podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści zyskał akcep­ta­cję, jed­nak na sesji rady mia­sta, któ­ra odby­ła się 30 listo­pa­da nie uda­ło się go zatwier­dzić.

Zde­cy­do­wa­ła opi­nia Joan­ny Hariasz, miej­skiej skarb­nik, któ­ra zwró­ci­ła uwa­gę, że przed pod­nie­sie­niem podat­ków skle­pom wiel­ko­po­wierzch­nio­wym koniecz­ne jest zasię­gnię­cie opi­nii Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. Bez takiej opi­nii – zda­niem Hariasz – uchwa­ła mogła­by zostać uchy­lo­na, a to ozna­cza­ło­by fia­sko nie tyl­ko tej pod­wyż­ki, ale tak­że wszyst­kich pozo­sta­łych, któ­ry­mi wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la chcą objąć miesz­kań­ców.

Jeże­li cho­dzi o podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści, wzro­sną one o 1 pro­cent w sto­sun­ku do bie­żą­ce­go roku. W prak­ty­ce ozna­cza to pod­wyż­kę od kil­ku do kil­ku­na­stu gro­szy za metr kwa­dra­to­wy. Za metr kwa­dra­to­wy miesz­ka­nia lub domu kędzie­rzy­nia­nin zapła­ci w 2018 roku 55 gro­szy, czy­li wię­cej o jeden grosz.

– Miej­scy przed­się­bior­cy zapła­cą z kolei o 19 gro­szy wię­cej za każ­dy metr wyko­rzy­sty­wa­ny pod swo­ją dzia­łal­ność gospo­dar­czą (19,66 zł) – infor­mu­je rzecz­nik pra­so­wy urzę­du mia­sta Jaro­sław Jur­kow­ski. Dobre wie­ści są za to dla posia­da­czy środ­ków trans­por­to­wych – cię­ża­ró­wek czy auto­bu­sów. – Tu w kil­ku przy­pad­kach wyso­kość rocz­nej staw­ki zosta­ła obni­żo­na i to zna­czą­co. W pozo­sta­łych rad­ni utrzy­ma­li staw­ki na takim samym pozio­mie jak w uchwa­le pod­ję­tej dwa lata temu – zazna­cza Jur­kow­ski.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting