Piknik z okazji 70-lecia Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

Pik­nik rodzin­ny na tere­nach Hali Spor­to­wej „Azo­ty” zgro­ma­dził licz­nych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Impre­za roz­po­czę­ła się o godzi­nie 9.00 i trwa­ła do póź­ne­go wie­czo­ra. Przy­go­to­wa­no sze­reg atrak­cji dla doro­słych oraz dzie­ci.

Naj­więk­sze emo­cje wzbu­dził bieg na 10 kilo­me­trów, w któ­rym wystar­to­wa­ło 249 uczest­ni­ków.
Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się Prze­my­sław Cha­tys z Kędzie­rzy­na – Koź­la (KS „Kozio­łek”), któ­ry prze­biegł dystans 10 km z cza­sem 33:58. Kolej­ne miej­sca zaję­li: Piotr Bie­liń­ski (Rydz Team) oraz Łukasz Błach, obaj rów­nież z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Wśród kobiet zwy­cię­ży­ła Adrian­na Dul­ska z Bole­sław­ca. Kolej­ne przy­bie­gły Panie: Moni­ka Bie­liń­ska z Przy­szo­wic i Justy­na Cze­kaj
z Kędzie­rzy­na-Koź­la (Anton Team).

W bie­gu uczest­ni­czy­ło 34 pra­cow­ni­ków Zakła­dów Azo­to­wych „Kędzie­rzyn”. Naj­szyb­ciej minął metę Mar­cin Barth. Siat­ka­rze ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le towa­rzy­szy­li uczest­ni­kom mar­szo­bie­gu
o dłu­go­ści 1 km 800 m. Celem było wspar­cie Miło­sza Klim­czo­ka (któ­ry jest synem pra­cow­ni­cy Zakła­dów Azo­to­wych) w wal­ce cho­ro­bą.

Wewnątrz hali spor­to­wej odby­ła się rywa­li­za­cja „dru­żyn azo­to­wych” w siat­ków­ce, a na zewnątrz przy­go­to­wa­no licz­ne atrak­cje dla dzie­ci: tram­po­li­ny, dmu­chań­ce oraz zaba­wy pro­wa­dzo­ne przez ani­ma­to­rów. Nie zabra­kło rów­nież sto­isk gastro­no­micz­nych. W kon­kur­sie o Zakła­dach Azo­to­wych „Kędzie­rzyn” moż­na było wygrać cen­ne nagro­dy rze­czo­we.

Po zapad­nię­ciu zmro­ku pik­nik uświet­nił pokaz lase­rów oraz kon­cert Justy­ny Stecz­kow­skiej.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting