Pijany wyszedł z baru i wsiadł do auta. Odpalił i pojechał

Świad­ko­wie na szczę­ście poin­for­mo­wa­li poli­cję o nie­trzeź­wym kie­row­cy.

Por­tal tygodnik7dni.pl pisał nie­daw­no o fali pija­nych kie­row­ców na tere­nie powia­tu. Wła­śnie doszło do kolej­ne­go takie­go zda­rze­nia.

W nie­dzie­lę 4 lute­go oko­ło połu­dnia dyżur­ny kędzie­rzyń­skiej poli­cji otrzy­mał zgło­sze­nie, że na jed­nej z ulic w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ma poru­szać się kie­row­ca seata, któ­ry wcze­śniej spo­ży­wał w barze alko­hol. Mun­du­ro­wi zatrzy­ma­li do kon­tro­li 41-lat­ka.

Bada­nie poka­za­ło, że miesz­ka­niec powia­tu strze­lec­kie­go ma w orga­ni­zmie 0,6 pro­mi­la alko­ho­lu. Męż­czy­zna stra­cił już pra­wo jaz­dy. Teraz 41-latek odpo­wie za jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Gro­zi mu nawet do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting