Pijany kierowca ciężarówki zablokował całą drogę

Do zda­rze­nia doszło w ponie­dzia­łek wie­czo­rem w Uciesz­ko­wie. Męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny przez poli­cję.

Na takie skraj­nie nie­od­po­wie­dzial­ne zacho­wa­nia reak­cja może być tyl­ko jed­na: ode­bra­nie pra­wa jaz­dy, skie­ro­wa­nie spra­wy do sądu i w kon­se­kwen­cji potęż­na kara finan­so­wa, a być może nawet ogra­ni­cze­nie wol­no­ści.

Głu­po­tą wyka­zał się 61-let­ni miesz­ka­niec powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

- Poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­li poin­for­mo­wa­ni przez kie­row­ców, że na dro­dze kra­jo­wej nr 38 w Uciesz­ko­wie samo­chód cię­ża­ro­wy, sta­nął w poprzek dro­gi i ją zablo­ko­wał — poin­for­mo­wa­ła kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Funk­cjo­na­riu­sze któ­rzy dotar­li na miej­sce potwier­dzi­li te infor­ma­cje. Oka­za­ło się, że kie­row­ca tira był nie­trzeź­wy. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nie wyka­za­ło w jego orga­ni­zmie bli­sko 2,5 pro­mi­la alko­ho­lu.

Dodat­ko­wo funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, że męż­czy­zna w pobli­skiej miej­sco­wo­ści zaha­czył nacze­pą o słup ener­ge­tycz­ny, któ­ry prze­wró­cił się na nie­za­miesz­ka­ły budy­nek i uszko­dził jego ścia­nę oraz ogro­dze­nie pose­sji.

61-latek tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li mu pra­wo jaz­dy, a pojazd odho­lo­wa­no na poli­cyj­ny par­king.

W tej spra­wie jest pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nie. Jaz­da w sta­nie nie­trzeź­wo­ści jest prze­stęp­stwem. Za swój czyn męż­czy­zna odpo­wie przed sądem. Gro­zi mu kara do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści oraz sądo­wy zakaz kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting