Pięściarze Chemika wywalczyli siedem medali

Zawod­ni­cy nasze­go klu­bu dobrze powal­czy­li na V Mistrzo­stwa Opolsz­czy­zny w Bok­sie Olim­pij­skim.

Zawo­dy odby­ły się w minio­ny week­end w hali AZS w Nysie. Łącz­nie wystar­to­wa­ło oko­ło 60 zawod­ni­ków z ośmiu klu­bów. Kędzie­rzyn-Koź­le repre­zen­to­wa­ło sied­miu zawod­ni­ków Che­mi­ka, któ­rzy wywal­czy­li sie­dem meda­li, w tym trzy zło­te.

Naj­więk­szą nie­spo­dzian­kę przy­niósł występ Jaku­ba Kry­sia­ka, któ­ry wygrał z uty­tu­ło­wa­nym pię­ścia­rzem Odry Opo­le Krzysz­to­fem Wol­skim. Zło­to zdo­był rów­nież Kamil Kry­siak, któ­ry zwy­cię­żył Mar­ci­na Mysia­kow­skie­go z AZS Boks Nysa.

Srebr­ne meda­le zdo­by­li Marek Rosz­kow­ski i Jakub Kremser, a brąz Marek Chu­dzik i Rafał Jędrasz­czyk. Dobrze zapre­zen­to­wał się tak­że Domi­nik Przy­wa­ra, któ­ry dorzu­cił trze­ci zło­ty krą­żek dla naszych zawod­ni­ków.

Pię­ścia­rze Che­mi­ka na co dzień tre­nu­ją w hali Śród­mie­ście. Tre­nin­gi odby­wa­ją się 2 razy w tygo­dniu, ale zawod­ni­cy jeż­dżą na dodat­ko­we tre­nin­gi do Knu­ro­wa. Sek­cja bok­ser­ska sta­le się roz­wi­ja. — Dobry występ na mistrzo­stwach woje­wódz­twa jest potwier­dze­niem cięż­kiej codzien­nej pra­cy naszych zawod­ni­ków i szta­bu szko­le­nio­we­go — pod­su­mo­wu­je Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting