Pięściarz Chemika wystąpi na prestiżowej gali

Domi­nik Przy­wa­ra weź­mie udział w “Suzu­ki Boxing Night XV”, któ­ra odbę­dzie się w pią­tek w Tar­gach Kiel­ce.

Domi­nik Przy­wa­ra to wnuk Ire­ne­usza Przy­wa­ry, byłe­go szko­le­niow­ca Toma­sza Adam­ka, któ­re­go przy­go­to­wy­wał do walk o naj­więk­sze cele w świa­to­wym bok­sie. Domi­nik kul­ty­wu­je teraz rodzin­ne tra­dy­cje bok­ser­skie i aktu­al­nie tre­nu­je w Che­mi­ku Kędzie­rzyn-Koź­le. Jego celem na rok 2022 są Mistrzo­stwa Pol­ski, Mistrzo­stwa Euro­py oraz Mistrzo­stwa Świa­ta. Ale zanim o nie powal­czy, wystą­pi na bar­dzo pre­sti­żo­wej gali “Suzu­ki Boxing Night XV”, któ­ra odbę­dzie się w pią­tek w Tar­gach Kiel­ce.

Prze­ciw­ni­kiem 17-let­nie­go pię­ścia­rza będzie 18-let­ni Eric Adjo­koh (Niem­cy). Na gali w Kiel­cach wystą­pią tak­że m.in. mło­dzie­żo­wi wice­mi­strzo­wie świa­ta U19 – Bar­ba­ra Mar­cin­kow­ska, któ­ra zmie­rzy się z Irland­ką Tif­fa­ny O’Reilly oraz Jakub Stra­szew­ski, któ­re­go prze­ciw­ni­kiem będzie Ukra­iniec Dmy­tro Bul­ga­kov. W wal­ce wie­czo­ru Daniel Ada­miec skrzy­żu­je ręka­wi­ce z Iago Gede­ni­dze. Gala „Suzu­ki Boxing Night XV” trans­mi­to­wa­na będzie na ante­nie TVP Sport Począ­tek o 19.45.

War­to śle­dzić karie­rę Domi­ni­ka Przy­wa­ry. Swo­ją pierw­szą wal­kę Domi­nik sto­czył w maju 2018 roku w Dąbro­wie Gór­ni­czej z Kami­lem Nic­ku­lą, zawod­ni­kiem 06 Kle­ofas Kato­wi­ce. Mło­dzi pię­ścia­rze rywa­li­zo­wa­li w wadze 50kg. Wal­ka zakoń­czy­ła się jed­no­gło­śną wygra­ną Przy­wa­ry, któ­ry został wybra­ny naj­lep­szym mło­dzi­kiem tur­nie­ju.

Potem zali­czył kil­ka kolej­nych zwy­cię­skich walk i wziął udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Mło­dzi­ków w Łom­ży.

– Pierw­szą wal­kę sto­czy­łem z Kami­lem Guzim­skim z Legii W-wa w kate­go­rii 56kg, któ­rą wygra­łem 3 – 0 – opo­wia­da pię­ściarz Che­mi­ka. Rywa­li­za­cję zakoń­czył jed­nak na ćwierć­fi­na­le. Potem wziął udział w mię­dzy­na­ro­do­wym tur­nie­ju w Ryb­ni­ku w wadze 56kg, gdzie zajął pierw­sze miej­sce. – Kolej­ny mię­dzy naro­do­wy tur­niej odbył się w Knu­ro­wie, gdzie sto­czy­łem tyl­ko jed­ną wal­ke z moc­nym zawod­ni­kiem z Azer­bej­dża­nu, mistrzem kra­ju oraz meda­li­stą Mistrzostw Euro­py Mło­dzi­ków 59kg. Wygra­łem – wspo­mi­na Przy­wa­ra.

Do 2021 brał udział w wie­lu tur­nie­jach w któ­rych pre­zen­to­wał świet­ną for­mę. W Biel­sku Bia­łej został Mistrzem Ślą­ska 2021 w wadze 66kg. – Bra­łem też udział w Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży Łódz­kie 2021. Pierw­szą wal­kę wygra­łem z Kac­prem Mły­nar­czy­kiem 5 – 0, kolej­ną z Szy­mo­nem Dudo­wia­kiem i następ­nie finał 5 – 0 z Mate­uszem Rat­kie­wi­czem. Po trzech wygra­nych poje­dyn­kach zosta­łem Mistrzem Pol­ski 2021 – opo­wia­da zawod­nik Che­mi­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting