Pierwszy na Opolszczyźnie, piąty w kraju

Zwią­zek Powia­tów Pol­skich opu­bli­ko­wał naj­now­szy ran­king gmin i powia­tów za 2021 rok. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski utrzy­mał w nim pozy­cję lide­ra na Opolsz­czyź­nie, jako naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go samo­rzą­du powia­to­we­go. Dzia­ła­nia samo­rzą­du dostrze­żo­no nie tyl­ko w regio­nie, ale w całym kra­ju, gdzie eks­per­ci przy­zna­li mu miej­sce w ści­słej ogól­no­pol­skiej czo­łów­ce, pią­tą pozy­cję w naj­licz­niej­szej kate­go­rii do 120 tys. miesz­kań­ców, pierw­szą w woje­wódz­twie.

- Ten ran­king poka­zał, że idzie­my w dobrym kie­run­ku, mamy oka­zję spraw­dzić się na tle innych w kra­ju, cie­szy nas to miej­sce i to, że nasza cało­rocz­na pra­ca jest dostrze­ga­na nie tyl­ko woje­wódz­ko, ale i kra­jo­wo. To napę­dza nas do dal­szej wytę­żo­nej pra­cy i daje wię­cej siły do podej­mo­wa­nia wyzwań, a tych na szcze­blu samo­rzą­do­wym jest coraz wię­cej – mówi Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Rywa­li­za­cja pro­wa­dzo­na jest cał­ko­wi­cie bez­płat­nie. Kolej­ność na liście wyróż­nio­nych uza­leż­nio­na jest od wyni­ków osią­ga­nych przez samo­rząd oraz od reali­zo­wa­nych dzia­łań – pozy­ska­nych środ­ków z zewnątrz, prze­pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów, zakoń­czo­nych inwe­sty­cji. Krót­ko mówiąc jest to odzwier­cie­dle­nie tego, jak pra­cu­je urząd i jed­nost­ki mu pod­le­głe. To tak ogól­nie, ponie­waż cały ran­king zawie­ra aż 65 róż­nych, szcze­gó­ło­wych pozy­cji. W ten spo­sób co roku powsta­je ocze­ki­wa­ne zesta­wie­nie wyła­nia­ją­ce naj­bar­dziej roz­wo­jo­we samo­rzą­dy w kra­ju. Oce­nia­jąc JST, eks­per­ci ZPP przy­zna­ją punk­ty w ramach wie­lu kry­te­riów uję­tych w gru­pach tema­tycz­nych takich jak: dzia­ła­nia pro­in­we­sty­cyj­ne i pro­ro­zwo­jo­we; roz­wią­za­nia popra­wia­ją­ce jakość obsłu­gi miesz­kań­ca oraz funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go; roz­wój spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go; roz­wój spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go; umac­nia­nie sys­te­mów zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem infor­ma­cji; pro­mo­cja roz­wią­zań z zakre­su ochro­ny zdro­wia i pomo­cy spo­łecz­nej; wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz gospo­dar­ki ryn­ko­wej; pro­mo­cja roz­wią­zań eko­ener­ge­tycz­nych i pro­eko­lo­gicz­nych; współ­pra­ca kra­jo­wa i mię­dzy­na­ro­do­wa; dzia­ła­nia infor­ma­cyj­ne oraz pro­mo­cyj­ne.

Wyróż­nie­nia zosta­ną wrę­czo­ne pod­czas gali Związ­ku Powia­tów Pol­skich z udzia­łem samo­rzą­dów z całej Pol­ski. Lau­re­aci typo­wa­ni są w 6 kate­go­riach: (1) powia­ty do 60 tys. miesz­kań­ców; (2) powia­ty od 60 do 120 tys. miesz­kań­ców; (3) powia­ty powy­żej 120 tys. miesz­kań­ców; (4) mia­sta na pra­wach powia­tu; (5) gmi­ny miej­skie i miej­sko-wiej­skie oraz (6) gmi­ny wiej­skie.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting