Pierwszy jarmark za nami, kolejny już w weekend

W sobo­tę i nie­dzie­lę świą­tecz­ną atmos­fe­rę moż­na było poczuć na Pla­cu Rady Euro­py. Następ­ny kier­masz pod sta­ro­stwem. Tym razem połą­czo­ny z akcją cha­ry­ta­tyw­ną.

Świą­tecz­ne kra­my w sobot­nie popo­łu­dnie sta­nę­ły przed koziel­skim magi­stra­tem. Moż­na było kupić ręko­dzie­ło, świą­tecz­ne ozdo­by, gar­ma­żer­kę i wie­le innych. Na odwie­dza­ją­cych jar­mark cze­kał impo­nu­ją­cych roz­mia­rów świę­ty miko­łaj wraz z pomoc­ni­ka­mi, żywa szop­ka i roz­ma­ici wyko­naw­cy utwo­rów zwią­za­nych ze świę­ta­mi.

Z kolei w nie­dzie­lę punk­tem kul­mi­na­cyj­nym o godz. 16. była ilu­mi­na­cja cho­in­ki. Tego dnia odby­ło się rów­nież wspól­ne śpie­wa­nie kolęd i degu­sta­cja potraw świą­tecz­nych przy­go­to­wa­nych przez oko­licz­ne restau­ra­cje.

W sumie cią­gu dwóch dni jar­mark odwie­dzi­ło kil­ka tysię­cy osób. Kolej­na taka oka­zja już w naj­bliż­szy week­end. — Zapra­sza­my ser­decz­nie na jar­mark pod kędzie­rzyń­skie sta­ro­stwo, któ­ry w tym roku będzie wyjąt­ko­wy — mówi Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy kędzie­rzyń­skie­go sta­ro­stwa.

Został bowiem połą­czo­ny z dniem daw­cy szpi­ku dla Madzi i Oli­ve­ra. Mag­da Kosze­la ma 6 lat i wraz z rodzi­ca­mi i 3-let­nim bra­tem Fran­kiem miesz­ka w Więk­szy­cach. Oli­ver Sta­is ma 3 lata i wraz z rodzi­ca­mi i 6-let­nią sio­strą Lau­rą miesz­ka w Wal­cach. Obo­je uwiel­bia­ją jeź­dzić na rowe­rze. Nie­ste­ty łączy ich rów­nież wspól­na dia­gno­za – bia­łacz­ka lim­fo­bla­stycz­na. Akcja reje­stra­cji daw­ców odbę­dzie się w sobo­tę 15 grud­nia od godz. 12.00 do 18.00 w budyn­ku sta­ro­stwa powia­to­we­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting