Pierwszy bieg z Koziołkiem ukończyło 166 uczestników

Do kalen­da­rza imprez bie­go­wych nasze­go mia­sta wpi­sa­no orga­ni­za­cję nowe­go bie­gu. I Bieg z Kozioł­kiem wystar­to­wał w upal­ne popo­łu­dnie 18 sierp­nia z par­kin­gu fir­my CARDIO-SPORT przy ul. Wyspiań­skie­go. Spor­to­we zma­ga­nia odby­ły się na dystan­sie 7 km.

Uczest­ni­cy wystar­to­wa­li o godzi­nie 14.00. Tra­sa bie­gu pro­wa­dzi­ła pola­mi i leśny­mi ścież­ka­mi osie­dli Kłod­ni­ca i Żabie­niec. Po zakoń­cze­niu głów­nej rywa­li­za­cji prze­pro­wa­dzo­no bie­gi dzie­cię­ce w dwóch kate­go­riach: dzie­ci przed­szkol­ne i dzie­ci w wie­ku 7 – 10 lat. Impre­za mia­ła cha­rak­ter cha­ry­ta­tyw­ny, zbie­ra­no środ­ki na lecze­nie cho­rej na autyzm Amel­ki Sku­zy.
Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się Jacek Sobas z Kędzie­rzy­na — Koź­la, któ­ry prze­biegł dystans 7 km z cza­sem 24:35. Kolej­ne miej­sca zaję­li Paweł Haj­duk z Ryb­ni­ka oraz Szy­mon Waskin z Grze­go­rzo­wic.
Wśród kobiet zwy­cię­ży­ła Lilian­na Miliń­ska z Nie­mo­dli­na z cza­sem 32:48. Kolej­ne przy­bie­gły Panie: Beata Pan­czy­lej­ko z Opo­la i Aga­ta Czu­pryn z Ujaz­du.
Orga­ni­za­to­rem bie­gu był Klub Spor­to­wy „Kozio­łek” z Kędzie­rzy­na – Koź­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting