Pierwsza sesja z nerwową końcówką

Rada mia­sta wybra­ła swo­ich przed­sta­wi­cie­li na naj­waż­niej­sze sta­no­wi­ska w tym samo­rzą­dzie. Rad­ni PiS są jed­nak nie­za­do­wo­le­ni.

Więk­szość w radzie mia­sta ma Koali­cja Oby­wa­tel­ska na cze­le któ­rej stoi urzę­du­ją­ca pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska — 14 rad­nych. PiS ma w radzie 5 man­da­tów, a KWW Nie­za­leż­ni — 4.

Prze­wod­ni­czą­cym rady został wybra­ny Ire­ne­usz Wiśniew­ski.

- Chciał­bym podzię­ko­wać za tak duże zaufa­nie. Dzię­ku­ję tym rad­nym, któ­rzy na mnie zagło­so­wa­li, ale rów­nież tym, któ­rzy odda­li gło­sy na moje­go prze­ciw­ni­ka, któ­re­go bar­dzo cenię i sza­nu­ję. Funk­cja ta jest dla mnie bar­dzo dużym wyróż­nie­niem, ale tak­że zobo­wią­za­niem.

Przy­się­gę zło­ży­ła rów­nież pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska:

- To będzie dłu­ga kaden­cja, bo pię­cio­let­nia. Ze swo­jej stro­ny chcia­ła­bym zagwa­ran­to­wać współ­pra­cę z każ­dym rad­nym. Wybra­li nas miesz­kań­cy i to dla nich spra­wu­je­my urząd. Mam nadzie­ję, że za pięć lat oce­nią nas pozy­tyw­nie.

W dal­szej czę­ści obrad rad­ni wybra­li dwóch wice­prze­wod­ni­czą­cych rady. Zosta­ły nimi Hali­na Miń­czuk i Ewa Czu­bek. W kolej­nych gło­so­wa­niach pod­ję­li tak­że decy­zje dot. wybo­ru prze­wod­ni­czą­cych komi­sji pro­ble­mo­wych.

Pod koniec sesji doszło jed­nak do zgrzy­tu. Rad­ni Praw­da i Spra­wie­dli­wo­ści wyra­zi­li swo­je dale­ko idą­ce nie­za­do­wo­le­nie z powo­du nie uwzględ­nie­nia ich wnio­sku o powo­ła­nie na sze­fa komi­sji rewi­zyj­nej przed­sta­wi­cie­la tej par­tii. Wyda­li oświad­cze­nie w tej spra­wie.

Przed­kła­da­cie szan­sę dobrej współ­pra­cy nad cał­ko­wi­te zawłasz­cze­nie nasze­go samo­rzą­du” — odczy­ta­ła treść oświad­cze­nia Kata­rzy­na Kukol­ka-Bogocz. Rad­ni koali­cji uwa­ża­ją jed­nak, że samo­rzą­dow­cy pra­wi­cy nie mają racji i pod­kre­śla­ją, że mogą peł­nić funk­cję zastęp­ców komi­sji pro­ble­mo­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting