Pierwsza część Dni Miasta za nami. Pogoda dopisała.

W tym roku pierw­szy dzień Dni Mia­sta zbiegł się z Dniem Dziec­ka i upły­nął przede wszyst­kim pod zna­kiem atrak­cji dla dzie­ci: tych naj­młod­szych i nie­co star­szych. Zamknię­ta część Alei Jana Paw­ła II zamie­ni­ła się w Weso­łe Mia­stecz­ko. Nie bra­ko­wa­ło rów­nież punk­tów gastro­no­micz­nych, gdzie moż­na było zna­leźć ulu­bio­ne prze­ką­ski.

Impre­zę otwo­rzy­li Piotr Gabrysz – szef Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry oraz Han­na Bia­łas – Kie­row­nik Dzia­łu Imprez. — Wszyst­kim dzie­ciom skła­da­my gorą­ce życze­nia, żeby­ście były zawsze bar­dzo szczę­śli­we, bar­dzo odważ­ne i nie bały się marzyć i się­gać po marze­nia – mówi­ła Han­na Bia­łas skła­da­jąc dzie­ciom życze­nia z oka­zji ich świę­ta.

Jako pierw­si na sce­nie zapre­zen­to­wa­li się mło­dzi woka­li­ści ze Stu­dia Pio­sen­ki Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry przy­po­mi­na­jąc naj­więk­sze prze­bo­je Zbi­gnie­wa Wodec­kie­go. Pro­gram arty­stycz­ny na ten wie­czór został uzgod­nio­ny z Mło­dzie­żo­wą Radą Mia­sta, któ­ra posta­no­wi­ła zapro­sić na ten wie­czór
mło­dzie­żo­we gwiaz­dy muzy­ki pop.

Jere­mi Sikor­ski, 19 – let­ni pio­sen­karz, tan­cerz i aktor, mają­cy już na swo­im kon­cie dwie pły­ty i będą­cy ulu­bień­cem nasto­la­tek zachwy­cił nie tyl­ko nasto­let­nią część widow­ni.

Kie­dy już naj­młod­si wraz z rodzi­ca­mi poszli do domów wystą­pi­ła Mar­ga­ret uta­len­to­wa­na woka­list­ki, któ­ra będąc rów­no­cze­śnie dyplo­mo­wa­ną pro­jek­tant­ką mody i blo­ger­ką pre­zen­tu­ją­cą uda­ne sty­li­za­cje wybra­ła jako swo­ją głów­ną ścież­kę życio­wą – śpie­wa­nie.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting