Pięć kolejnych zakażeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wszyst­kie to kobie­ty. Prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Przy­by­wa osób zaka­żo­nych na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Mini­ster­stwo Zdro­wia poin­for­mo­wa­ło o pię­ciu kolej­nych przy­pad­kach. Dwie są w wie­ku senio­ral­nym, pozo­sta­łe w wie­ku śred­nim. Stan wszyst­kich jest dobry, obec­nie prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

W szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu prze­by­wa obec­nie 65 pacjen­tów, w tym 54 oso­by z potwier­dzo­nym zaka­że­niem. Pozo­sta­łe 11 osób to pacjen­ci, u któ­rych podej­rze­wa się zaka­że­nie.

W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją 42 oso­by z tere­nu powia­tu (z potwier­dzo­nym zaka­że­niem), w kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 800 osób. 21 osób obję­tych jest nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

Na razie wyzdro­wia­ło sześć osób z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting