Partnerskie miasto Kędzierzyna-Koźla szykuje się na najgorsze

Kałusz spo­dzie­wa się ata­ku rosyj­skich wojsk. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska jest w sta­łym kon­tak­cie z jego wła­dza­mi.

Za naszą wschod­nią gra­ni­cą toczy się woj­na jakiej świat się abso­lut­nie nie spo­dzie­wał. Ofia­ry liczo­ne są już w tysią­cach ludzi. Jed­nym z miast zagro­żo­nych rosyj­skim ata­kiem jest Kałusz — part­ner­ska miej­sco­wość Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Jak infor­mu­je pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska od paru dni miesz­kań­cy Kału­sza obser­wu­ją dzia­ła­nia wojsk rosyj­skich w swo­im sąsiedz­twie. Mia­sto przy­go­to­wu­je się do obro­ny i kom­ple­tu­je nie­zbęd­ne zapa­sy. Prio­ry­te­tem jest dopo­sa­że­nie miej­sco­we­go szpi­ta­la. Kędzie­rzyn-Koź­le ape­lu­je o pomoc dla swo­ich ukra­iń­skich przy­ja­ciół.

- Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska przez cały czas pozo­sta­je w kon­tak­cie z wła­dza­mi Kału­sza, któ­re prze­ka­za­ły listę naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy koziel­skie­go magi­stra­tu. — Jest to przede wszyst­kim sprzęt szpi­tal­ny, leki, wyro­by medycz­ne, a tak­że gene­ra­to­ry prą­do­twór­cze, prze­no­śne sta­cje radio­we, zesta­wy poście­li, mate­ra­ce i pam­per­sy. Wydział Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go orga­ni­zu­je pierw­sze par­tie zaopa­trze­nia.

Ponad­to wszy­scy, któ­rzy chcą wes­przeć nasze mia­sto part­ner­skie daro­wi­zną, mogą dostar­czyć wymie­nio­ne rze­czy do maga­zy­nu cen­tral­ne­go na koziel­skim „Szkwa­le” lub prze­ka­zać je do Rad Osie­dlo­wych. Pacz­ki powin­ny być opi­sa­ne: „Pomoc dla Kału­sza”.

fot. facebook.com/Ireneusz Wiśniew­ski

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting