Pan Leszek czeka na dawcę szpiku

Miesz­ka­niec nasze­go powia­tu jest cho­ry na bia­łacz­kę. Może­my mu pomóc.

Pan Leszek jest budow­lań­cem. Kocha maj­ster­ko­wa­nie, a każ­dą wol­ną chwi­lę sta­ra się spę­dzać z rodzi­ną. Tęsk­ni jed­nak za spon­ta­nicz­ny­mi wyciecz­ka­mi, jaz­dą na rowe­rze, dłu­gi­mi spa­ce­ra­mi z żoną czy wypa­da­mi na basen.

Nie­ste­ty, jego życie nie­daw­no bar­dzo się zmie­ni­ło. Teraz to cią­głe przyj­mo­wa­nie lekarstw i regu­lar­ne wizy­ty w szpi­ta­lu i nadzie­ja na to, że uda się poko­nać bia­łacz­kę.

Liczy, że dzię­ki prze­szcze­po­wi wró­ci do nor­mal­ne­go życia i będę mógł u boku mojej żony patrzeć jak dora­sta­ją jego dzie­ci, reali­zo­wać swo­je marze­nia.

Nadzie­ją jest prze­szczep szpi­ku. Nie­ste­ty, przez pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa jego pozy­ski­wa­nie od daw­ców zosta­ło moc­no ogra­ni­czo­ne.

Rodzi­na pana Lesz­ka sta­ra się mu pomóc i zachę­cić miesz­kań­ców powia­tu do reje­stra­cji jako poten­cjal­ni daw­cy. Współ­pra­cu­je w tym zakre­sie z DKMS.

Jak moż­na pomóc ? Wystar­czy zamó­wić pakiet reje­stra­cyj­ny, pobrać wymaz z jamy ust­nej z policz­ka ( patycz­ka­mi z pakie­tu ). Następ­nie wypeł­nić for­mu­larz i ode­słać bez­płat­nie pakiet reje­stra­cyj­ny.

Kto może zostać poten­cjal­nym daw­cą?. Każ­dy zdro­wy czło­wiek mię­dzy 18 a 55 rokiem życia, ważą­cy mini­mum 51 kg.

https://www.dkms.pl/pl/szansa-dla-leszka?fbclid=IwAR3Psx-e-GhJ8I0yXXawEiXlyBaOEuoIlrxEbOFOfIimS_oIvb8UJcoCI3E

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting