Ośrodek w Jakubowicach decyzją wojewody zamknięty

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i życie osób prze­by­wa­ją­cych w Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jaku­bo­wi­cach, woje­wo­da opol­ski pod­jął decy­zję o cza­so­wym zawie­sze­niu dzia­łal­no­ści ww. ośrod­ka i zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, wydał pole­ce­nie sta­ro­ście powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w przed­mio­to­wej spra­wie.

Aktu­al­nie trwa relo­ka­cja pod­opiecz­nych ośrod­ka do innych pla­có­wek medycz­nych w regio­nie. – Wszyst­kie oso­by z ośrod­ka zosta­ły obję­te opie­ką medycz­ną – infor­mu­je woje­wo­da opol­ski Adrian Czu­bak.

Ponad­to, woje­wo­da zwró­cił się do dyrek­cji pod­mio­tów lecz­ni­czych i ratow­nic­twa medycz­ne­go z proś­ba o roz­lo­ko­wa­nie osób z DPS w Jaku­bo­wi­cach i zapew­nie­nie dal­szej opie­ki.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting