Opozycja chce wyjaśnień dotyczących wyjazdu władz miasta do Wiednia. VIDEO

Rad­ni Fabian Pszon i Marek Pia­sec­ki zor­ga­ni­zo­wa­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą na doma­ga­li się ujaw­nie­nia szcze­gó­łów pro­mo­cji mia­sta na balu w sto­li­cy Austrii. Poza samo­rzą­dow­ca­mi byli tam tak­że przed­się­bior­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i jej zastęp­cy Artur Marusz­czak oraz Woj­ciech Jagieł­ło kil­ka dni temu wybra­li się do Wied­nia. Bra­li udział w balu orga­ni­zo­wa­nym przez Pol­sko-Austriac­kie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ral­ne “Takt”. Przed­sta­wi­cie­le mia­sta dosta­li tam bez­płat­ne zapro­sze­nia. Jed­no­cze­śnie zle­co­no pro­mo­cję gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le w Wied­niu. Rad­ni opo­zy­cji chcą wie­dzieć, czy mia­stu opła­ca­ła się tako­wa pro­mo­cja, ponie­waż zapła­co­no za nią 13,5 tys. zło­tych.

- Chce­my zapy­tać o zasad­ność tych wydat­ków — mówił Fabian Pszon. — Doma­ga­my się ujaw­nie­nia wszyst­kich szcze­gó­łów tego wyda­rze­nia, czy było to opła­cal­ne dla mia­sta.

Wła­dze mia­sta tłu­ma­czą, że roz­ma­wia­no z tam­tej­szym śro­do­wi­skiem biz­ne­so­wym, nawią­zy­wa­no nowe kon­tak­ty, pre­zen­to­wa­no atu­ty Kędzie­rzy­na-Koź­la. Słu­żył temu film pro­mo­cyj­ny, ulot­ki i baner Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Tygo­dnik 7DNI dotarł do biz­nes­me­na z Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ry był obec­ny na balu w Wied­niu. Tak opi­su­je całą impre­zę:

- To jest bal cha­ry­ta­tyw­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Polo­nię i bar­dzo trud­no dostać zapro­sze­nia. Uda­ło mi się dostać bile­ty i poje­cha­łem w tym roku. Na miej­scu oka­za­ło się, że obec­ne są tak­że wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la — mówi przed­się­bior­ca z nasze­go mia­sta. — Były tak­że wła­dze Kato­wic. Oka­za­ło się, że war­to było być na tym balu ponie­waż były na nim obec­ne dwie oso­by z zarzą­du fir­my, z któ­rą współ­pra­cu­ję, a któ­re są wła­ści­cie­la­mi duże­go fun­du­szu inwe­sty­cyj­ne­go. Jeśli cho­dzi o pro­mo­cję nasze­go mia­sta to był na sce­nie baner z logo mia­sta, a w tle był emi­to­wa­ny w prze­rwach film pro­mo­cyj­ny o Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Na balu było kil­ka­set osób z Polo­nii i to zamoż­nej biz­ne­so­wo. Po pół­no­cy zaraz po aukcji cha­ry­ta­tyw­nej przez oko­ło pół­to­rej godzi­ny grał zespół z Kędzie­rzy­na-Koź­la i zebrał gorą­ce owa­cje. Po pro­stu zachwy­cił publicz­ność. Pani pre­zy­dent też prze­ma­wia­ła i mówi­ła o naszym mie­ście. Oso­bi­ście odbie­ram ten bal jako moc­ną pro­mo­cję mia­sta wśród tych, któ­rzy mogą być poten­cjal­ny­mi inwe­sto­ra­mi, gdyż na balu byli ludzie z tzw. gór­nej pół­ki biz­ne­so­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting