Opolski poseł został pełnomocnikiem ds. kosmosu

Mar­cin Ocie­pa z Poro­zu­mie­nia zaj­mie się przy­go­to­wa­niem stra­te­gii resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni kosmicz­nej.

Kędzie­rzyń­scy wybor­cy dobrze zna­ją Mar­ci­na Ocie­pę, któ­ry pro­wa­dził dość aktyw­ną kam­pa­nię wybor­czą w naszym mie­ście. Już po wybo­rach został wice­mi­ni­strem obro­ny naro­do­wej. Teraz szef MON Mariusz Błasz­czak powie­rzył mu nowe zada­nie.

Ocie­pa został peł­no­moc­ni­kiem resor­tu ds. kosmo­su. Zaj­mie się przy­go­to­wa­niem stra­te­gii resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni kosmicz­nej. “Będzie przed­sta­wiał Sze­fo­wi Szta­bu Gene­ral­ne­go Woj­ska Pol­skie­go ‘pro­po­zy­cje doty­czą­ce pla­no­wa­nia, ini­cjo­wa­nia, przy­go­to­wa­nia, koor­dy­no­wa­nia i nad­zo­ro­wa­nia pro­gra­mów, pro­jek­tów i pro­ce­sów reali­zo­wa­nych w resor­cie obro­ny naro­do­wej w obsza­rze budo­wy zdol­no­ści Sił Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej’ m.in. do pozy­ski­wa­nia sate­li­tar­nych zobra­zo­wań Zie­mi oraz obser­wa­cji, roz­po­zna­nia i budo­wy świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej w prze­strze­ni kosmicz­nej” — napi­sa­no w roz­po­rzą­dze­niu, któ­re powo­łu­je peł­no­moc­ni­ka.

Mar­cin Ocie­pa w latach 2018 – 2019 był rad­nym Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Opol­skie­go. W latach 2014 – 2018 prze­wod­ni­czą­cym Rady Mia­sta Opo­la. Z kolei w latach 2010 – 2014 był wice­prze­wod­ni­czą­cym rady mia­sta.

Od kil­ku lat bli­sko zwią­za­ny z byłym wice­pre­mie­rem i sze­fem Poro­zu­mie­nia Jaro­sła­wem Gowi­nem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting