Opolska Nagroda Jakości dla prezydent Sabiny Nowosielskiej i dla firmy ZAMKON

Kapi­tu­ła doce­ni­ła pra­cę pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej, przy­zna­jąc jej tytuł “Zna­ko­mi­te­go Przy­wód­cy”. Wyróż­nie­nie ode­bra­ła tak­że Moni­ka Zamczew­ska-Zja­wio­ny, wice­pre­zes fir­my ZAMKON.

Opol­ska Nagro­da Jako­ści jest uzna­niem dla tych, któ­rzy w swo­im codzien­nym dzia­ła­niu sto­su­ją meto­dy pra­cy i sys­te­my zarzą­dza­nia jako­ścią, któ­re powin­ny stać się wzo­rem dla innych.

W 2019 roku już po raz dwu­na­sty został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs o mia­no „Zna­ko­mi­te­go Przy­wód­cy”, w któ­rym wyróż­nie­ni są zna­ko­mi­ci mena­dże­ro­wie, lide­rzy opol­skiej gospo­dar­ki, oso­by któ­re codzien­ną pra­cą i wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju naszych miast, gmin i przed­się­biorstw w któ­rych dzia­ła­ją. Tytuł ten otrzy­ma­ła pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­na Nowo­siel­ska.

To doce­nie­nie spraw­ne­go zarzą­dza­nia mia­stem, któ­re w cią­gu ostat­nich kil­ku lat przede wszyst­kim moc­no zyska­ło na este­ty­ce i funk­cjo­nal­no­ści.

- Lau­re­aci i wyróż­nie­ni uczest­ni­cy Opol­skiej Nagro­dy Jako­ści sta­no­wią wzór do naśla­do­wa­nia dla pozo­sta­łych, wzór do któ­re­go powin­ni wszy­scy dążyć pod­no­sząc jakość pro­duk­cji, usług i orga­ni­za­cji pra­cy — pod­kre­śla Hen­ryk Gal­was, sekre­tarz kapi­tu­ły, czło­nek Opol­skiej Izby Gospo­dar­czej, któ­ra wrę­cza nagro­dy. — Kon­kurs ten jest pierw­szym eta­pem, gdyż regu­la­min prze­wi­du­je nagro­dy :regio­nal­na, ogól­no­pol­ską i euro­pej­ską.

ONJ jest przy­zna­wa­na tym pod­mio­tom, któ­re w swo­im codzien­nym dzia­ła­niu sto­su­ją meto­dy pra­cy i sys­te­my zarzą­dza­nia jako­ścią. Fir­ma Zam­kon poza wyróż­nie­niem otrzy­ma­ła raport o  moc­nych stro­nach przed­się­bior­stwa i wska­zów­kach o moż­li­wych do wyko­na­nia ulep­sze­niach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting