Okolice dworca kolejowego przebudowywane

Zmo­der­ni­zo­wa­na będzie uli­ca Dwor­co­wa, przy budyn­ku sta­cji zain­sta­lo­wa­ne zosta­nie tak­że nowe oświe­tle­nie.

Dwo­rzec PKP od kil­ku lat jest praw­dzi­wą wizy­tów­ką Śród­mie­ścia. Miesz­kań­cy dłu­go cze­ka­li na jego odno­wie­nie, ale w 2016 zakoń­czo­no remont ponad stu­let­nie­go gma­chu. Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le ponad­to prze­bu­do­wa­ła plac mię­dzy głów­nym budyn­kiem sta­cji a al. Jana Paw­ła II. Powsta­ło tam funk­cjo­nal­ne cen­trum prze­siad­ko­we.
Teraz przy­szedł czas na prze­bu­do­wę uli­cy Dwor­co­wej.

– Kom­plek­so­wa prze­bu­do­wa dro­gi roz­po­czę­ła się na wyso­ko­ści dwor­ca PKP – infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. – Za kil­ka mie­się­cy popra­wi ona nie tyl­ko kom­fort życia miesz­kań­ców, ale rów­nież pasa­że­rów pocią­gów.

Poza wymia­ną samej nawierzch­ni powsta­nie tam tak­że nowy chod­nik. Ponad­to pro­jekt prze­wi­du­je prze­bu­do­wę i budo­wę kana­li­za­cji desz­czo­wej, sani­tar­nej i sie­ci wodo­cią­go­wej, a uli­cę roz­świe­tlą nowo­cze­sne i ener­go­osz­częd­ne latar­nie ledo­we. Wyre­mon­to­wa­ne zosta­ną rów­nież scho­dy pro­wa­dzą­ce z pobli­skie­go par­kin­gu do dwor­ca kole­jo­we­go. Ze wzglę­du na sze­ro­ki zakres robót inwe­sty­cja zakoń­czy się w pierw­szym kwar­ta­le przy­szłe­go roku. Koszt prze­bu­do­wy ul. Dwor­co­wej wynie­sie bli­sko 2,8 milio­na zło­tych.

Wspo­mnia­ne wcze­śniej cen­trum prze­siad­ko­we zosta­ło tak zapla­no­wa­ne, aby przede wszyst­kim pozwo­lić podróż­nym łącze­nie róż­nych środ­ków komu­ni­ka­cji, począw­szy od rowe­rów, przez auto­bu­sy i tak­sów­ki na pocią­gach koń­cząc. Miło­śni­cy jed­no­śla­dów nie tyl­ko mogą par­ko­wać swo­je rowe­ry w spe­cjal­nie wyzna­czo­nych do tego miej­scach, ale rów­nież wypo­ży­czać je za nie­wiel­ką opła­tą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting