Ogromne wsparcie dla Ukrainy. Z powiatu wyrusza samochód ciężarowy do Lwowa

W ramach akcji huma­ni­tar­nej przy­go­to­wa­no pełen samo­chód cię­ża­ro­wy i trans­por­ter darów, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne do Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go we Lwo­wie. Tra­fi­ły do nas z Nie­miec na powia­to­wą przy­stań „Szkwał”, skąd poja­dą trans­por­tem rzą­do­wym na Ukra­inę.

Co waż­ne, część z nich zosta­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, dla rodzin, któ­re prze­by­wa­ją na tere­nie powia­tu. W sumie zebra­no kil­ka­na­ście ton naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy, w tym tak waż­nych teraz mate­ria­łów medycz­nych – anty­bio­ty­ków, opa­trun­ków, środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Całość już na miej­scu, na przy­sta­ni zabez­pie­czy­li stra­ża­cy z Komen­dy Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Orga­ni­za­to­rzy ze stro­ny nie­miec­kiej:

Karo­li­na Anna Gieh­smann-Schäfer Wal­l­dorf — lekarz inter­ni­sta

Timo Scha­fer — Fir­ma Schäfer Mie­twa­sche Servi­ce GMbH Wal­l­dorf

Beate Scha­fer — Fir­ma Schäfer Mie­twa­sche Servi­ce GMbH Wal­l­dorf

Kar­la Scha­fer — Fir­ma Schäfer Mie­twa­sche Servi­ce GMbH Wal­l­dorf

Clau­dia Mül­ler — Fir­ma Schäfer Mie­twa­sche Servi­ce GMbH Wal­l­dorf

Fir­ma Schwe­ic­kert z Leh­rend­te­ifeld wraz z przed­się­bior­ca­mi i miesz­kań­ca­mi

Bur­mistrz Mia­sta Wal­l­dorf — Mat­thias Ren­schler — jed­nost­ka samo­rzą­do­wa

Poseł Chri­stia­ne Sta­ab Lan­tag Baden-Würt­tem­berg CDU ( Land Bade­nia Wir­tem­ber­gia)

Dar­czyń­cy – oso­by pry­wat­ne

Orga­ni­za­to­rzy ze stro­ny pol­skiej:

Józef Gisman — wice­sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go

Vic­to­ria Gisman

Edy­ta Gisman — Skarb­nik Towa­rzy­stwa Spo­łecz­no-Kul­tu­ral­ne­go Niem­ców na Śl. Opol­skim

Paweł Maseł­ko — sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go

Przy­go­to­wa­no dary w posta­ci:

Mate­ria­łów opa­trun­ko­wych, sprzę­tu medycz­ne­go ( strzy­kaw­ki, kro­plów­ki, ple­ca­ki dla ratowników,nosze, anty­bio­ty­ki, środ­ki prze­ciw­bó­lo­we, prze­ciw­go­rącz­ko­we, prze­ciw­bie­gun­ko­we, wenflony,zestawy AMBU, zesta­wy do intu­ba­cji, koł­nie­rze szyj­ne, maski ope­ra­cyj­ne, ręka­wicz­ki jednorazowe,glukometry,ciśnieniomierze , ste­to­sko­py, ter­mo­me­try, pom­pa lak­ta­cyj­na, maski chi­rur­gicz­ne FPP2, aptecz­ki pierw­szej pomo­cy,
Mate­ria­ły higie­nicz­ne (pam­per­sy, pod­pa­ski, tam­po­ny, środ­ki­do dezyn­fek­cji, chu­s­tecz­ki do dezyn­fek­cji, pasty do zębów , pły­ny do kąpie­li, )
Anty­sep­ty­ki
Odżyw­ki dla dzie­ci
Mle­ko mody­fi­ko­wa­ne
Napo­je izo­to­nicz­ne
Ter­mo­sy i kub­ki ter­micz­ne
Latar­ki i bate­rie, power­bank,
Koce i śpi­wo­ry, kari­ma­ty,
Kon­ser­wy i suchy pro­wiant
Cho­dzi­ki i kule orto­pe­dycz­ne
Zabaw­ki dla dzie­ci
Zapał­ki i świe­ce.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting