Ogień w wieżowcu na osiedlu Piastów. Interwencja straży pożarnej

Ktoś palił w win­dzie i wrzu­cił nie­do­pa­łek do szy­bu. Doszło do zapło­nu znaj­du­ją­cych się tam gaze­tek rekla­mo­wych.

Miesz­kań­cy wie­żow­ca przy uli­cy Kró­lo­wej Jadwi­gi w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zauwa­ży­li dym wydo­by­wa­ją­cy się z klat­ki scho­do­wej. Zawia­do­mi­li straż pożar­ną.

Na miej­scu oka­za­ło się, że doszło do zapło­nu nie­wiel­kiej ilo­ści śmie­ci znaj­du­ją­cych się na dnie szy­bu win­do­we­go. Jak dowie­dział się nie­ofi­cjal­nie tygodnik7dni.pl ktoś palił papie­ro­sa w win­dzie i nie­do­pa­łek zrzu­cił w szcze­li­nę. W ten spo­sób doszło do zapło­nu gaze­tek rekla­mo­wych i poja­wie­nia się ognia.

Stra­ża­cy opa­no­wa­li już sytu­ację. Na miej­scu był m.in. pojazd z 30-metro­wą dra­bi­ną, ale jej uży­cie nie było potrzeb­ne.

Do duże­go zady­mie­nia doszło dla­te­go, że znaj­du­ją­ce się na dnie szy­bu gazet­ki rekla­mo­we nasą­czo­ne były ole­jem, któ­ry kapał z pro­wad­nic.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting