Odrzańskie Ogrody. Praktycznie wszystkie sklepy zostały otwarte

Czyn­ny jest Empik i odzie­żo­we sie­ciów­ki. Jedy­ny sklep, któ­ry pozo­sta­je nie­czyn­ny to TXM.

Dziś, po bli­sko dwu­mie­sięcz­nej prze­rwie, w peł­ni otwar­ta zosta­ła gale­ria Odrzań­skie Ogro­dy. Po raz pierw­szy od wie­lu tygo­dni czyn­ne jest głów­ne wej­ście. Wcze­śniej do gale­rii moż­na było się dostać jedy­nie przez pod­ziem­ny par­king, a zaku­py zro­bić tyl­ko w Bie­dron­ce, Ros­sman­nie, ZIKO czy cukier­ni Gody­la.

Od ponie­dział­ku czyn­ne są prak­tycz­nie wszyst­kie skle­py. Jedy­nym, któ­ry nie został dziś otwar­ty jest TXM. Jak dowie­dział się tygodnik7dni.pl, było to jed­nak pla­no­we zamknię­cie, nie zwią­za­ne z epi­de­mią.

Czyn­ne są rów­nież Empik i odzie­żo­we sie­ciów­ki. W naszym przy­pad­ku nie potwier­dzi­ły się tym samym infor­ma­cje o moż­li­wym zamknię­ciu Empi­ka i skle­pów LPP (mię­dzy inny­mi Rese­rved, Hose czy Mohi­to). Obie spół­ki mia­ły wypo­wie­dzieć umo­wy kil­ku­dzie­się­ciu gale­riom w Pol­sce.

Musi­my jesz­cze pocze­kać na otwar­cie Kina Helios, Baj­ko­we­go Labi­rynt i Xtre­me Fit­ness Gyms. Nie­czyn­ne będą tak­że wyspy han­dlo­we. Stre­fa gastro­no­micz­na będzie czyn­na w ogra­ni­czo­nym zakre­sie – moż­li­we będą tyl­ko zaku­py na wynos” — czy­ta­my na ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym gale­rii.

Gale­ria Odrzań­skie Ogro­dy będzie otwar­ta od ponie­dział­ku do sobo­ty w godz. 10.00 – 21.00, a w nie­dzie­le han­dlo­we w godz. 10.00 – 20.00.

Aby zaku­py były bez­piecz­ne, na tere­nie gale­rii obo­wią­zy­wać będą spe­cjal­ne zasa­dy sani­tar­ne, nadal tak­że utrzy­ma­ne zosta­ną pro­ce­du­ry bie­żą­cej dezyn­fek­cji obiek­tu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting