Od środy wracają rowery miejskie. Pierwsze 20 minut jazdy zawsze darmowe

Miło­śni­cy jed­no­śla­dów już zacie­ra­ją ręce. Czy zosta­nie pobi­ty zeszło­rocz­ny rekord?

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­by­wa ście­żek rowe­ro­wych, cho­ciaż oczy­wi­ście nie tak szyb­ko jak chcie­li­by miesz­kań­cy. Mia­sto twier­dzi, że jest ich obec­nie już oko­ło 40 kilo­me­trów.

Ci, któ­rzy nie posia­da­ją rowe­rów albo mają trud­no­ści z par­ko­wa­niem i prze­cho­wy­wa­niem swo­ich pojaz­dów znów mogą sko­rzy­stać ze spe­cjal­nych sta­cji rowe­ro­wych. 1 maja zosta­ną ponow­nie otwar­te. Sys­tem uru­cha­mia fir­ma Next­bi­ke Pol­ska, a sam sys­tem nosi nazwę OK Bike!. W zeszłym roku rowe­ry były wypo­ży­cza­ne ponad 16 tysię­cy razy.

- OK Bike! to przy­kład uda­ne­go pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go, któ­ry prze­ro­dził się we w peł­ni funk­cjo­nal­ny sys­tem rowe­ru miej­skie­go. Przed nami kolej­ny sezon, w któ­rym na pew­no pozy­ska­my nowych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy będą wyko­rzy­sty­wać rower na co dzień — mówi Marek Pogo­rzel­ski z Next­bi­ke Pol­ska.

Do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców będą 84 jed­no­śla­dy. Po dwa kół­ka może się­gnąć każ­dy zare­je­stro­wa­ny w sys­te­mie użyt­kow­nik, kie­dy tyl­ko ma na to ocho­tę, 24 godzi­ny na dobę przez sie­dem dni w tygo­dniu. Wypo­ży­cze­nie jest bar­dzo pro­ste i intu­icyj­ne. Wystar­czy minu­ta, aby pobrać dostęp­ny rower i ruszyć przed sie­bie. Wszyst­ko ogra­ni­cza się do wpi­sa­nia w ter­mi­na­lu nume­ru tele­fo­nu, kodu PIN i nume­ru jed­no­śla­du. Moż­na rów­nież sko­rzy­stać z bez­płat­nej apli­ka­cji na tele­fo­ny komór­ko­we, któ­ra umoż­li­wia m.in. pobra­nie pojaz­du poprzez ska­no­wa­nie kodu QR.

Pierw­sze 20 minut jaz­dy zawsze jest dar­mo­we. Za wypo­ży­cze­nie rowe­ru do 60 minut zapła­ci­my 2 zł, a za każ­dą kolej­ną godzi­nę wypo­ży­cze­nia po 4 zł.

Sto­ja­ki z rowe­ra­mi zosta­ną posta­wio­ne na os. Ciso­wa (przy ul. Bar­ba­ry), Pia­stów (skrzy­żo­wa­nie ul. Miesz­ka I z al. Jana Paw­ła II), Sła­wię­ci­ce (skrzy­żo­wa­nie ul Asny­ka ze Sła­wię­cic­ką) i Śród­mie­ście (przy Cen­trum Obsłu­gi Inwe­sto­ra). Ponad­to bazy będą funk­cjo­no­wać tak­że w tych loka­li­za­cjach: Osie­dle Zachód, Plac Raci­bor­ski, Osie­dle Kłod­ni­ca, Odrzań­skie Ogro­dy, Plac Rodła, Kędzie­rzyn Sta­cja Kole­jo­wa, Hala Spor­to­wa Śród­mie­ście, Hala Spor­to­wa Azo­ty, Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go i Osie­dle Bla­chow­nia. Łącz­nie będzie ich 14.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting