Od soboty otwarta jest pływalnia, grota solna i sauna | 7DNI Od soboty otwarta jest pływalnia, grota solna i sauna - 7DNI

Od soboty otwarta jest pływalnia, grota solna i sauna

Roz­po­czę­ło się odmra­ża­nie obiek­tów spor­to­wo-rekre­acyj­nych na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Miesz­kań­cy z utę­sk­nie­niem cze­ka­ją już na czas w któ­rym będą mogli do woli korzy­stać z obiek­tów spor­to­wych poło­żo­nych na tere­nie mia­sta. Wszyst­ko zale­ży jed­nak od rzą­do­wych wytycz­nych. Zgod­nie z ostat­ni­mi decy­zja­mi mini­ster­stwa zdro­wia, roz­po­czął się kolej­ny etap odmra­ża­na gospo­dar­ki i życia publicz­ne­go.

- Od sobo­ty (13.02) Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji otwie­ra swo­je obiek­ty: sau­ny, gro­tę sol­ną oraz kry­tą pły­wal­nię w Śród­mie­ściu dla indy­wi­du­al­nych użyt­kow­ni­ków — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Nie­ba­wem będzie­my mogli też wsko­czyć do wewnętrz­nej stre­fy base­nów „Wod­ne­go oKKa”. MOSiR potrze­bu­je jedy­nie kil­ku dni na przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nich warun­ków. — Pamię­taj­my jed­nak, że wciąż obo­wią­zu­ją wpro­wa­dzo­ne przez rząd obostrze­nia sani­tar­ne — pod­kre­śla rzecz­nik urzę­du.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting