Od poniedziałku wracają rowery miejskie

Do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców będzie 70 pojaz­dów. Będzie moż­na z nich korzy­stać do paź­dzier­ni­ka.

Kędzie­rzy­nia­nie poko­cha­li miej­skie rowe­ry, któ­re moż­na wypo­ży­czać w ramach pro­gra­mu OK Bike. W zeszłym roku wypo­ży­czo­no je 19 tysię­cy razy. To o czte­ry tysią­ce wię­cej, niż rok wcze­śniej.

Nasze mia­sto ide­al­nie nada­je się do korzy­sta­nia z infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej, głów­nie z powo­du dużej odle­gło­ści dzie­lą­cej poszcze­gól­ne osie­dla i roz­wi­ja­ją­cej się sie­ci ście­żek dla jed­no­śla­dów. Dla­te­go umo­wę z fir­mą Next­bi­ke mia­sto pod­pi­sa­ło po raz kolej­ny.

– Od kil­ku sezo­nów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dzia­ła sys­tem wypo­ży­czal­ni miej­skich rowe­rów. Sta­ty­sty­ki poka­zu­ją, że cie­szą się one dużym zain­te­re­so­wa­niem i korzy­sta z nich coraz wię­cej osób. Cie­szy­my się, że wśród naszych miesz­kań­ców zapa­no­wa­ła moda na zdro­wy i aktyw­ny tryb życia – pod­kre­śla pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

Podob­nie jak w zeszłym roku, rowe­ry będzie moż­na wypo­ży­czać za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej i ter­mi­na­la – wystar­czy postę­po­wać zgod­nie z instruk­cja­mi. Po wypo­ży­cze­niu rowe­ru nastę­pu­je zwol­nie­nie elek­tro­zam­ka i moż­na roz­po­cząć prze­jażdż­kę. Jed­no­śla­dy OK bike! moż­na wypo­ży­czać na 14 sta­cjach. Sieć two­rzy flo­ta 70 rowe­rów stan­dar­do­wych. Rower moż­na zwró­cić wpi­na­jąc go w elek­tro­za­mek na dowol­nej sta­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Tego­rocz­ny sezon potrwa przez pięć mie­się­cy – od począt­ku czerw­ca do koń­ca paź­dzier­ni­ka.

Sys­tem OK bike! dzia­ła od 2017 roku. Wystar­to­wał jako pro­gram pilo­ta­żo­wy, któ­ry prze­ro­dził się w peł­ni funk­cjo­nal­ny sys­tem rowe­ru miej­skie­go. Zaczy­nał z 6 sta­cji i 54 rowe­ra­mi. W kolej­nych latach został roz­bu­do­wa­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting