Od poniedziałku 20 lipca znów można korzystać z groty solnej

Mak­sy­mal­nie może się tam znaj­do­wać 6 osób. To kolej­ny etap “odmra­ża­nia” insty­tu­cji spor­tu i rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Gro­ta sol­na w Wod­nym oKKu na osie­dlu Azo­ty była nie­czyn­na od mar­ca. Powód to oczy­wi­ście pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa. Sam obiekt został jed­nak czę­ścio­wo otwar­ty w czerw­cu. Od ponie­dział­ku, 20 lip­ca, ponow­nie czyn­na jest tak­że gro­ta sol­na. Korzy­stać z niej moż­na w godz. 12.00 — 22.00. Mak­sy­mal­na ilość użyt­kow­ni­ków, któ­re mogą tam prze­by­wać to sześć osób. Prze­rwa tech­nicz­na orga­ni­zo­wa­na jest w godz. od 16.00 do 17.00.

Przy­po­mnij­my, „Wod­ne oKKo” wzno­wi­ło dzia­łal­ność w poło­wie czerw­ca. Do tej pory dostęp­na była zarów­no kry­ta, jak i zewnętrz­na część kom­plek­su oraz sau­ny. Obo­wią­zu­je jed­nak limit osób i wymóg dezyn­fek­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting