Od czwartku można się będzie rejestrować do punktu szczepień na Stalmacha

Poin­for­mo­wał o tym kędzie­rzyń­sko-koziel­ski ZOZ. Wciąż nie wia­do­mo, kie­dy punkt zosta­nie uru­cho­mio­ny.

- Od dnia jutrzej­sze­go (22 kwiet­nia) uru­cha­mia­my dedy­ko­wa­ne tele­fo­ny do reje­stra­cji na szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 w punk­cie w naszym mie­ście przy ul. P. Stal­ma­cha 20 w byłej szko­le pod­sta­wo­wej nr 6 — poin­for­mo­wał SP ZOZ w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

Poda­no tak­że nume­ry do reje­stra­cji. To 509 842 442, 690 694 775 i 690 694 999 (numer wcze­śniej dzia­ła­ją­cy dla ul. Har­cer­skiej 11). Reje­stra­cja na szcze­pie­nia pod poda­ny­mi nr tele­fo­nów nor­mal­nie pra­cu­je od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.00 do 14.00.
Punkt szcze­pień popu­la­cyj­nych będzie czyn­ny od ponie­dział­ku do sobo­ty od 8.00 do 16.00.

Jeste­śmy przy­go­to­wa­ni do reali­za­cji szcze­pień. Cze­ka­my na szcze­pion­ki, ale jeste­śmy zde­cy­do­wa­nie dobrej myśli i stąd by jesz­cze spraw­niej reali­zo­wać pro­ces szcze­pień poda­ne nume­ry tele­fo­nów” — podał SP ZOZ.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting