Nożownik szalał na Pogorzelcu

Poli­cja zatrzy­ma­ła pija­ne­go męż­czy­znę, któ­ry gro­ził przy­pad­ko­wym prze­chod­niom. Według naszych infor­ma­cji chciał zaata­ko­wać m.in. ojca z synem.

Infor­ma­cję o poszu­ki­wa­niach nożow­ni­ka prze­ka­za­li nam czy­tel­ni­cy. Według ich rela­cji, dziw­nie zacho­wu­ją­cy się męż­czy­zna gro­ził nie­bez­piecz­nym narzę­dziem m.in. dziec­ku, a tak­że jego ojcu.

Dziś potwier­dzi­li­śmy na poli­cji, że uda­ło się zatrzy­mać agre­syw­ne­go męż­czy­znę.

- Wczo­raj oko­ło godzi­ny 20.00 na Pogo­rzel­cu 28-latek z nożem w ręku zacho­wy­wał się agre­syw­nie i wyzy­wał wul­gar­nie prze­chod­niów — prze­ka­zał nam rzecz­nik komen­dy powia­to­wej poli­cji. 

Po zgło­sze­niu miesz­kań­ców na miej­sce przy­je­cha­ła poli­cja. Jeden z prze­chod­niów roz­po­znał 28 lat­ka. Oko­ło 21.50 poli­cja zna­la­zła 28-lat­ka, któ­ry nie miał już jed­nak żad­ne­go nie­bez­piecz­ne­go narzę­dzia w swo­ich rękach. Został zatrzy­ma­ny. Oka­za­ło się, że jest pija­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting