Nowy sezon, nowy trener, nowy sztab

Choć do roz­po­czę­cia siat­kar­skiej Plu­sLi­gi jesz­cze dale­ko, to pre­zes ZAKSY już przed­sta­wił nowy sztab szko­le­nio­wy z Niko­lą Grbi­ćem na cze­le.

Choć sezon ligo­wy w siat­ków­ce roz­pocz­nie się za trzy mie­sią­ce, to wła­dze ZAKSY nie próż­nu­ją. W ostat­ni wto­rek na spe­cjal­nie zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zes Seba­stian Świ­der­ski przed­sta­wił sztab szko­le­nio­wy ZAKSY i przy­wi­tał w naszym mie­ście Niko­lę Grbi­ća.

- Do tej pory rywa­li­zo­wa­li­śmy ze sobą, teraz będzie­my wal­czyć wspól­nie. Dla mnie oso­bi­ście to wiel­ki zaszczyt, że będę mógł pra­co­wać z taką oso­bi­sto­ścią. Mam nadzie­ję, że razem będzie­my też świę­to­wać kolej­ne suk­ce­sy – powie­dział Świ­der­ski. Fanom siat­ków­ki Niko­li Grbi­ća przed­sta­wiać nie trze­ba. To jed­na z wiel­kich gwiazd świa­to­wej siat­ków­ki, repre­zen­tant Ser­bii, mistrz olim­pij­ski, mistrz Euro­py, meda­li­sta mistrzostw świa­ta i Ligi Świa­to­wej. Od kil­ku lat odno­si też suk­ce­sy jako tre­ner.

-To przy­jem­ność pro­wa­dzić ZAKSĘ. Z Seba­stia­nem byli­śmy w kon­tak­cie już czte­ry lata temu. Dzwo­nił do mnie, kie­dy tre­no­wa­łam w Peru­gii. Tonie był to dla mnie odpo­wied­ni moment na prze­pro­wadz­kę do Kędzie­rzy­na. Wte­dy nasze dro­gi się roze­szły, ale pozo­sta­li­śmy w kon­tak­cie i teraz jestem tutaj – mówił z uśmie­chem nowy tre­ner ZAKSY.

– To oczy­wi­ste, że kie­dy przy­cho­dzi się do klu­bu, zespo­łu z taki­mi tra­dy­cja­mi, wie­lo­krot­ne­go mistrza kra­ju i zdo­byw­cy Pucha­ru Pol­ski cele muszą być posta­wio­ne wyso­ko. Będzie­my chcie­li obro­nić tytuł, puchar, wygrać Ligę Mistrzów. Pamię­taj­my jed­nak o innych dru­ży­nach, któ­re będą wal­czyć­sa­mo. Dla mnie naj­waż­niej­sza będzie zawsze dobra dys­po­zy­cja zespo­łu i zdro­wie zawod­ni­ków, a wte­dy wyni­ki przyj­dą same –stwier­dził serb­ski tre­ner ZAKSY.

Pre­zes Świ­der­ski po tych sło­wach tyl­ko się uśmiech­nął i przed­sta­wił nowy skład szta­bu szko­le­nio­we­go ZAKSY. Nie będzie w nim Woj­cie­cha Sera­fi­na, Remi­giu­sza Kote­lu­ka i Ivo Wagne­ra. Asy­sten­tem Grbi­ća będzie dalej Michał Cha­da­ła, któ­re­mu pomo­że­Adam Swa­czy­na. Szwa­czy­na siat­ków­ki uczył się w kędzie­rzyń­skim MMKS-ie, grał w klu­bach Plu­sLi­gi, a po zakoń­cze­niu karie­ry został szko­le­niow­cem w Effec­to­rze Kiel­ce. Ostat­nio współ­pra­co­wał z Vita­lem­Hey­ne­nem.

Za sta­ty­sty­ki i ana­li­zy odpo­wie­dzial­ny będzie Mar­cin Nowa­kow­ski, a były zawod­nik Mosto­sta­lu, Bar­tło­miej Soro­ka będzie kie­row­ni­kiem dru­ży­ny, albo jak to ostat­nio się mówi team mena­dże­rem poukła­dać tak, aby zawod­ni­cy mogli skon­cen­tro­wać się na swo­jej pra­cy – o swo­jej nowej roli mówił Bar­tło­miej Soro­ka.

Sztab szko­le­nio­wy nasze­go zespo­łu uzu­peł­nią nie mogą­cy uczest­ni­czyć w kon­fe­ren­cji ze wzglę­du na obo­wiąz­ki repre­zen­ta­cyj­ne Paweł Brandt, a tak­że tre­ner przy­go­to­wa­nia fizycz­ne­go – Piotr Pie­trzak.
A zawod­ni­cy? Repre­zen­tan­ci tre­nu­ją już od kil­ku tygo­dni, a pozo­sta­li gra­cze otrzy­ma­li indy­wi­du­al­ne pla­ny tre­nin­go­we, któ­re z pew­no­ścią skru­pu­lat­nie reali­zu­ją.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting