Nowy rynek zbytu dla kędzierzyńskich nawozów

Z cyklu: Poznaj nowe obli­cze Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. prze­ży­wa jed­ną z naj­bar­dziej dyna­micz­nych faz roz­wo­ju, a podej­mo­wa­ne obec­nie dzia­ła­nia umac­nia­ją jej pozy­cję na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­kach nawo­zów i che­mi­ka­liów oraz otwie­ra­ją nowe obsza­ry eks­pan­sji.

Ist­nie­ją­ce od ponad 70 lat zakła­dy wcho­dzą­ce obec­nie w skład Gru­py Azo­ty, naj­więk­sze­go w Pol­sce i jed­ne­go z naj­więk­szych w Euro­pie kon­cer­nów nawo­zo­wo-che­micz­nych, jak żad­na inna fir­ma przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju nasze­go mia­sta. Przez minio­ne deka­dy Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. sta­ła się nie tyl­ko naj­więk­szym pra­co­daw­cą w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, lecz tak­że klu­czo­wym part­ne­rem lokal­nych władz w roz­wo­ju miej­skiej infra­struk­tu­ry, w tym budo­wie gma­chów uży­tecz­no­ści publicz­nej, insty­tu­cji kul­tu­ry i obiek­tów spor­to­wych. Chcąc w kolej­nych deka­dach pozo­stać wzor­co­wym pra­co­daw­cą i kołem napę­do­wym roz­wo­ju Kędzie­rzy­na-Koź­la oraz gospo­dar­czą per­łą Opolsz­czy­zny, Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. podej­mu­je obec­nie sze­reg dzia­łań mają­cych na celu ugrun­to­wa­nie jej pozy­cji, jako lide­ra w klu­czo­wych z punk­tu widze­nia Spół­ki sek­to­rach: ryn­ku nawo­zo­we­go i che­mi­ka­liów.

W roz­po­czy­na­ją­cym się dziś cyklu publi­ka­cji pra­gnie­my zapre­zen­to­wać współ­cze­sne, inten­syw­nie zmie­nia­ją­ce się obli­cze Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Spół­ka jest w trak­cie reali­za­cji wie­lu inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć, dzię­ki któ­rym zysku­je moż­li­wo­ści sta­bil­ne­go roz­wo­ju w wie­lo­let­niej per­spek­ty­wie.

Kędzie­rzyń­ska spół­ka powszech­nie koja­rzo­na jest z nawo­za­mi i ta klu­czo­wa gałąź pro­duk­cji ule­ga obec­nie istot­nym prze­obra­że­niom, dosto­so­wu­ją­cym zakła­dy do zmie­nia­ją­cych się ocze­ki­wań i wyma­gań klien­tów. Po uru­cho­mie­niu w 2015 roku insta­la­cji do pro­duk­cji nawo­zów płyn­nych RSM® wraz z nowo­cze­sną bazą logi­stycz­ną, teraz przy­szedł czas na uru­cho­mie­nie zewnętrz­nej bazy dys­try­bu­cji. Powsta­ła ona w Świd­ni­cy, co zna­ko­mi­cie wpi­su­je się w kon­cep­cję zbli­ża­nia Spół­ki i jej klien­tów, by mie­li oni moż­li­wie naj­więk­szy kom­fort w się­ga­niu po pro­duk­ty Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Wspo­mnia­na baza modu­ło­wa skła­da się kom­plek­su czter­na­stu zbior­ni­ków o łącz­nej pojem­no­ści 1850 ton. Ten inno­wa­cyj­ny pro­jekt gwa­ran­tu­je har­mo­nij­ną obsłu­gę odbior­ców nawo­zów, któ­rzy nie muszą w celu odbio­ru przy­jeż­dżać do Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- Loka­li­za­cja bazy zosta­ła sta­ran­nie prze­ana­li­zo­wa­na, wpły­nę­ło na nią kil­ka klu­czo­wych czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim Dol­ny Śląsk sły­nie z wyso­ko roz­wi­nię­te­go izme­cha­ni­zo­wa­ne­go rol­nic­twa o nie­ty­po­wej jak na Pol­skę struk­tu­rze, w któ­rej domi­nu­ją duże gospo­dar­stwa. A to głów­nie one są kon­su­men­ta­mi nawo­zów płyn­nych RSM®- tłu­ma­czy Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. odpo­wie­dzial­ny za obszar logi­sty­ki w Spół­ce.

Nowa baza jest zna­ko­mi­cie sko­mu­ni­ko­wa­na z auto­stra­dą A4 oraz pobli­ski­mi dro­ga­mi kra­jo­wy­mi, w tym pro­wa­dzą­cy­mi do Czech, co zna­czą­co posze­rza krąg poten­cjal­nych odbior­ców. Z zakła­dów Gru­py Azo­ty ZAK S.A. do świd­nic­kiej bazy płyn­ne nawo­zy dostar­cza­ne są dro­gą kole­jo­wą w cyster­nach, a następ­nie dys­try­bu­owa­ne do final­nych odbior­ców.

War­to w tym miej­scu wyja­śnić, że nawo­zy RSM® to wyso­ko skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt w for­mie wod­ne­go roz­two­ru sale­trza­no-mocz­ni­ko­we­go. Pro­du­ko­wa­ny jest w trzech rodza­jach stę­że­nia azo­tu (28%N, 30%N, 32%N), dosto­so­wa­nych do róż­nych tem­pe­ra­tur trans­por­tu i prze­cho­wy­wa­nia.

Nawo­zy RSM® z Gru­py Azo­ty ZAK S.A. speł­nia­ją wszel­kie wyma­ga­nia eko­lo­gicz­ne, sta­wia­ne pro­du­cen­tom w Unii Euro­pej­skiej. RSM® 32% N posia­da ponad­to Cer­ty­fi­kat Zgod­no­ści (Nawóz WE) wyda­ny przez Pol­skie Cen­trum Badań i Cer­ty­fi­ka­cji S.A. oraz znak jako­ści „Q”.

Utwo­rze­nie nowo­cze­snej bazy logi­stycz­nej nawo­zów płyn­nych w Świd­ni­cy zaowo­co­wa­ło przy­spie­sze­niem dostaw i zwięk­sze­niem ela­stycz­no­ści Gru­py Azo­ty ZAK S.A. w rela­cjach z odbior­ca­mi.

- Trans­port do bazy w Świd­ni­cy, dzię­ki wyko­rzy­sta­niu cystern kole­jo­wych, jest bar­dziej inten­syw­ny niż dotych­czas, a to umoż­li­wia nam reali­za­cję znacz­nie więk­szych wysy­łek niż w przy­pad­ku wyko­rzy­sty­wa­nia trans­por­tu samo­cho­do­we­go – mówi Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. — Dzię­ki nowej bazie zwięk­szy­li­śmy dostęp­ność RSM®, pro­duk­tu któ­ry trak­tu­je­my per­spek­ty­wicz­nie, wzmoc­ni­li­śmy jego loko­wa­nie na ryn­ku i zdol­no­ści maga­zy­no­we. Korzy­ści są wie­lo­wy­mia­ro­we — pod­kre­śla.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od trzech lat sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza dostęp­ność nawo­zu RSM®. Obec­nie spół­ka dys­po­nu­je czte­ry­sto­ma zbior­ni­ka­mi linio­wy­mi dla tego nawo­zu, a otwar­cie bazy to kolej­ny krok popra­wy jego dys­try­bu­cji. Wią­że się to z rosną­ca mecha­ni­za­cją pol­skie­go rol­nic­twa, co gwa­ran­tu­je sta­ły wzrost kra­jo­we­go zapo­trze­bo­wa­nia na nawo­zy płyn­ne. Kędzie­rzyń­ska spół­ka zamie­rza w jak naj­szer­szym zakre­sie wyko­rzy­stać ten fakt i zająć istot­ne miej­sce na ryn­ku RSM®.

Ta sto­sun­ko­wo nowa gałąź dzia­łal­no­ści Gru­py Azo­ty ZAK S.A. roz­wi­ja­na jest rów­no­le­gle z pro­duk­cją reno­mo­wa­nych nawo­zów w for­mie gra­nu­la­tu, z któ­rych kędzie­rzyń­ska spół­ka sły­nie od dzie­się­cio­le­ci, nale­żąc do ich naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych pro­du­cen­tów nie tyl­ko w Pol­sce, ale i w Euro­pie.

Pro­duk­cja nawo­zo­wa to nie jedy­ny obszar inten­syw­nych prze­obra­żeń Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

- Reali­zu­je­my śmia­łe pro­jek­ty badaw­czo — roz­wo­jo­we podej­mo­wa­ne w innych obsza­rach pro­duk­cji, dzię­ki któ­rym Spół­ka będzie wyzna­cza­ła nowe tren­dy w stra­te­gicz­nych dla jej funk­cjo­no­wa­nia obsza­rach dzia­łal­no­ści — pod­kre­śla dr Bog­dan Toma­szek, prze­wod­ni­czą­cy rady nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

O tym wszyst­kim sze­rzej napi­sze­my w kolej­nych publi­ka­cjach z cyklu “Poznaj nowe obli­cze Gru­py Azo­ty ZAK S.A.”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting