Nowy parking w centrum Koźla

Na rynek, do muzeum, a może na tar­go­wi­sko? W cen­trum Koź­la jest wie­le miejsc, któ­re czę­sto odwie­dza­ją miesz­kań­cy. Teraz przy­bę­dzie rów­nież miejsc par­kin­go­wych. Dzię­ki nim zmo­to­ry­zo­wa­ni szyb­ciej i wygod­niej dosta­ną się wszę­dzie, gdzie potrze­bu­ją.

Trwa budo­wa nowe­go par­kin­gu w sąsiedz­twie Muzeum Zie­mi Koziel­skiej. Na nie­za­go­spo­da­ro­wa­nym dotąd tere­nie swo­je samo­cho­dy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści zosta­wi 21 kie­row­ców. Nawierzch­nia pla­cu będzie nawią­zy­wać do histo­rycz­ne­go cha­rak­te­ru miej­sca ponie­waż wyko­na­na zosta­nie z kost­ki gra­ni­to­wej. Teren będzie oświe­tlo­ny i moni­to­ro­wa­ny.

Nowe miej­sca posto­jo­we w ser­cu Koź­la będą dostęp­ne od waka­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting