Nowa metoda leczenia jaskry w kozielskim szpitalu

Nasza pla­ców­ka jako pierw­sza w regio­nie wyko­rzy­stu­je do tego celu tzw. mikro pul­sy.

Jaskra to scho­rze­nie oczu, któ­re nie leczo­ne dopro­wa­dza do uszko­dze­nia i zani­ku ner­wu wzro­ko­we­go, a w efek­cie nie­od­wra­cal­nej śle­po­ty. Po zaćmie jest naj­częst­szą przy­czy­ną śle­po­ty w kra­jach roz­wi­nię­tych, jed­nak zda­niem Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) dużo groź­niej­szą, ponie­waż powo­du­je nie­od­wra­cal­ne ubyt­ki w polu widze­nia. W przy­pad­ku tego scho­rze­nia klu­czo­wa jest wcze­sna dia­gno­sty­ka i wdro­że­nie odpo­wied­nie­go lecze­nia, któ­re zatrzy­ma postęp cho­ro­by i pozwo­li pacjen­tom cie­szyć się dobrym widze­niem.

W tym przo­du­je wła­śnie koziel­ski szpi­tal. Nasza pla­ców­ka jako pierw­sza w regio­nie wyko­rzy­stu­je do tego celu tzw. mikro pul­sy. — Nasi pacjen­ci poszu­ki­wa­li moż­li­wo­ści zaawan­so­wa­ne­go lecze­nia jaskry poza gra­ni­ca­mi nasze­go woje­wódz­twa. Odpo­wia­da­jąc na ich potrze­by wpro­wa­dzi­li­śmy tą super­no­wo­cze­sną meto­dę lecze­nia jaskry w naszym szpi­ta­lu — pod­kre­śla Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le. — Ta meto­da dostęp­na na naszym oddzia­le oku­li­sty­ki wpro­wa­dza wyso­ko­ja­ko­ścio­we stan­dar­dy lecze­nia pacjen­ta. Dla nas pacjent jest naj­waż­niej­szy dla­te­go sta­ra­my się dosto­so­wy­wać ofer­tę oddzia­łu do jego potrzeb.

Dziś jaskrę leczyć moż­na far­ma­ko­lo­gicz­nie, lase­ro­wo i chi­rur­gicz­nie. Efek­tyw­ne lecze­nie wyma­ga posia­da­nia nowo­cze­sne­go sprzę­tu medycz­ne­go, dla­te­go koziel­ski szpi­tal wpro­wa­dził inno­wa­cyj­ny laser oku­li­stycz­ny nie­zbęd­ny do lecze­nia jaskry, nowo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi.

Wyko­rzy­stu­je on zasa­dę cyklo­fo­to­ko­agu­la­cji prze­ztwar­dów­ko­wej za pomo­cą mikro pul­sów . Jest to nowo­cze­sna meto­da reko­men­do­wa­na przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Oku­li­stycz­ne do lecze­nia począt­ko­wych, zaawan­so­wa­nych i wszel­kich trud­nych przy­pad­ków jaskry.

Obej­mu­je ona sze­reg bar­dzo krót­kich, mikro­se­kun­do­wych impul­sów świa­tła, któ­rych czas trwa­nia i czę­sto­tli­wość są w peł­ni regu­lo­wa­ne. Ten tryb zabie­gu pod­pro­go­we­go umoż­li­wia pre­cy­zyj­ne zarzą­dza­nie efek­tem ter­micz­nym na doce­lo­wych tkan­kach i zacho­wa­nie struk­tur cia­ła rzę­sko­we­go. Do obni­że­nia ciśnie­nia wewnątrz­gał­ko­we­go docho­dzi dzię­ki sty­mu­la­cji struk­tu­ry oka pro­du­ku­ją­ce­go ciecz wod­ni­stą oraz zwięk­sze­niu odpły­wu cie­czy wod­ni­stej przez cia­ło rzę­sko­we i dro­gą naczy­niów­ko­wo-twar­dów­ko­wą. Ope­ra­cja ta obni­ża ciśnie­nie wewnątrz­gał­ko­we, co w więk­szo­ści przy­pad­ków spo­wal­nia pro­ces neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­ny.

Zabieg za pomo­cą mikro pul­sów jest krót­ki, bez­piecz­ny i bez­bo­le­sny dla pacjen­ta. Waż­ne, że może być wyko­ny­wa­ny u pacjen­tów z inny­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi scho­rze­nia­mi oczu np.: zaćmą, zwy­rod­nie­niem plam­ki żół­tej, reti­no­pa­tią cukrzy­co­wą. Może być rów­nież wyko­ny­wa­ny jako pro­ce­du­ra łączo­na z zabie­giem usu­nię­cia zaćmy (kom­plek­so­wość lecze­nia, zwłasz­cza u star­szych i mało mobil­nych pacjen­tów). W razie koniecz­no­ści pro­ce­du­rę moż­na powta­rzać po 3 mie­sią­cach od poprzed­nie­go zabie­gu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting