Niepełnosprawni sportowcy wsparli swojego kolegę

Dru­ży­na pły­wac­ka SONI posta­no­wi­ła w nie­co­dzien­ny spo­sób wes­przeć kil­ku­let­nie­go, cięż­ko cho­re­go Kubę.

To wspa­nia­ła pły­wac­ka eki­pa, któ­ra trzy­ma się razem i wspie­ra przy­ja­ciół, kie­dy zacho­dzi taka potrze­ba. Szy­mon Gro­ma­da z Kędzie­rzy­na-Koź­la, Elż­bie­ta Sie­ber, Seba­stian Śló­sar­czyk, Jakub Muszyń­ski, Grze­gorz Krze­mień, Zofia Dzię­cioł oraz tre­ner Bar­tło­miej Kuzia­ra poka­za­li, że moż­na na nich liczyć.

Dru­ży­na pły­wac­ka SONI, w skład któ­rej wcho­dzą nie­peł­no­spraw­ni spor­tow­cy, posta­no­wi­ła w nie­co­dzien­ny spo­sób wes­przeć kil­ku­let­nie­go cięż­ko cho­re­go Kubę. Prze­pły­nę­li tyle dłu­go­ści base­nów, ile wpłat otrzy­ma­li na rzecz małe­go Kuby. Każ­de 10 zło­tych ozna­cza­ło poko­na­nie jed­ne­go base­nu przez zawod­ni­ka. Finał akcji miał miej­sce na base­nie w Kozło­wie. Łącz­nie pły­wa­cy zebra­li dla Kuby aż 2 418 zło­tych, co daje 241 prze­pły­nię­tych base­nów.

Zbiór­ka była pro­wa­dzo­na za pośred­nic­twem por­ta­lu SiePomaga.pl.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting