Niech pod sceną połączy nas chemia

Już za mie­siąc Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zapro­si miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la do wspól­nej zaba­wy z oka­zji Dnia Che­mi­ka. Pro­gram jest pełen atrak­cji.

Rok 2018 jest szcze­gól­ny dla Gru­py Azo­ty ZAK S.A., któ­ra obcho­dzi sie­dem­dzie­się­cio­le­cie swe­go ist­nie­nia. Z tej oka­zji pla­no­wa­nych jest wie­le zakła­do­wych wyda­rzeń, poświę­co­nych rocz­ni­cy funk­cjo­no­wa­nia spół­ki, lecz naj­więk­sza fir­ma w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu chce swój jubi­le­usz uczcić z wszyst­ki­mi miesz­kań­ca­mi.

Na 9 czerw­ca zapla­no­wa­no wyjąt­ko­wo atrak­cyj­ne i hucz­ne obcho­dy Dnia Che­mi­ka. W ich ramach przed halą wido­wi­sko­wo-spor­to­wą Azo­ty zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie pik­nik rodzin­ny pełen atrak­cji spor­to­wo-rekre­acyj­nych oraz wystę­pów arty­stycz­nych.

Na rano zapla­no­wa­no roz­gryw­ki siat­kar­skie Gru­py Azo­ty (godz. 9.00), kolej­ną edy­cję Bie­gu Azo­to­we­go na dystan­sie 10 km (start o godzi­nie 11.00).
W połu­dnie kon­cer­tem zespo­łu Fruk­ta­ki roz­pocz­nie się pik­nik, a pół godzi­ny póź­niej zapla­no­wa­no cha­ry­ta­tyw­ny mar­szo­bieg. Od 17.30 trwać będą kon­cer­ty gwiazd, wśród któ­rych naj­ja­śniej roz­bły­śnie Justy­na Stecz­kow­ska – zna­ko­mi­ta i cenio­na już przez dwa poko­le­nia melo­ma­nów woka­list­ka. Na sce­nie zapre­zen­tu­je się tak­że m.in. zespół cove­ro­wy Won­der Years.

Na tym nie koniec atrak­cji, gdyż na gości cze­kać będzie tak­że stre­fa doświad­czeń, któ­ra szcze­gól­nie powin­na przy­paść do gustu naj­młod­szym, a tak­że pokaz kuli­nar­ny z degu­sta­cją.
Sło­wem, szy­ku­je się zna­ko­mi­ta cało­dzien­na zaba­wa i już teraz war­to zare­zer­wo­wać sobie na nią czas.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting