Nie zapomnij i spisz się w Spisie Powszechnym. Ostatnie dni!!!

Wrze­sień to ostat­ni dzwo­nek, aby wziąć udział w Naro­do­wym Spi­sie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021. Pamię­taj­my, że wszy­scy musi­my wywią­zać się z tego obo­wiąz­ku.

W tym roku ze wzglę­du na pan­de­mię domi­nu­ją­cą for­mą jest samo­spis inter­ne­to­wy. Nie­któ­rym oso­bom może on jed­nak spra­wiać pew­ne trud­no­ści, np. senio­rom, dla­te­go zachę­ca­my ich do sko­rzy­sta­nia ze wspar­cia rach­mi­strzów, któ­rzy pomo­gą przy wypeł­nie­niu for­mu­la­rza.

We wrze­śniu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ponow­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną mobil­ne punk­ty spi­so­we. Eks­per­ci swo­je dyżu­ry peł­nić będą m.in. w kil­ku pla­ców­kach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej: w Koź­lu, Bla­chow­ni, Śród­mie­ściu, Sła­wię­ci­cach, Azo­tach, na Pogo­rzel­cu i na osie­dlu Pia­stów-Powstań­ców Ślą­skich. Punkt dostęp­ny będzie rów­nież w sie­dzi­bie Rady Osie­dla Ciso­wa. Peł­ny har­mo­no­gram publi­ku­je­my poni­żej:

• Głów­na sie­dzi­ba MBP, ul. Rynek 3 (Koź­le) — od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 15.00 do 17.00
• Filia MBP nr 1, ul. Sło­wac­kie­go 6 (Pogo­rze­lec) — w ponie­dział­ki, wtor­ki i śro­dy w godz od 15.00 do 17.00
• Filia MBP nr 4, ul. Wyzwo­le­nia 7 (Bla­chow­nia) — w ponie­dział­ki i piąt­ki w godz. od 16.00 do 18.00
• Filia MBP nr 5, ul. Dam­ro­ta (Śród­mie­ście) — we wtor­ki, śro­dy i czwart­ki w godz. od 16.00 do 18.00
• Filia MBP nr 8, ul. Bato­re­go 32 (Sła­wię­ci­ce) — w śro­dy w godz. od 15.00 do 17.00 i czwart­ki w godz. od 15.00 do 16.00
• Filia nr 11, ul. K. Wiel­kie­go 17 (osie­dle Pia­stów-Powstań­ców Ślą­skich) — we wtor­ki, śro­dy i piąt­ki w godz. od 16.00 do 18.00
• Filia MBP nr 13, ul. Grab­skie­go 6 (Azo­ty) — we wtor­ki i piąt­ki w godz. od 16.00 do 18.00
• Sie­dzi­ba Rady Osie­dla Ciso­wa, ul. Brze­chwy 78 – w dniach 2 i 20 wrze­śnia w godz. od 16.00 do 18.00

Oso­by zgła­sza­ją­ce się po wspar­cie przy wypeł­nie­niu for­mu­la­rza, powin­ny znać nume­ry PESEL wszyst­kich swo­ich domow­ni­ków, powierzch­nię użyt­ko­wą loka­lu miesz­kal­ne­go lub domu oraz rok odda­nia budyn­ku do użyt­ku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting