Nie będzie unieważnienia konkursu na dyrektora szpitala

Decy­zję taką pod­ję­li dziś rad­ni powia­to­wi.

Dzi­siaj i godzi­nie 14.00 roz­po­czę­ła się nad­zwy­czaj­na sesja rady powia­tu zwią­za­na z odwo­ła­nia­mi dot. kon­kur­su na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra szpi­ta­la. Wcze­śniej jeden z uczest­ni­ków zło­żył wnio­sek w tej spra­wie.

Rad­ni zde­cy­do­wa­li jed­nak, że nie ma do tego pod­staw. 14 rad­nych gło­so­wa­ło za odrzu­ce­niem wnio­sku o unie­waż­nie­nie kon­kur­su, 4 rad­nych wstrzy­ma­ło się od gło­su.

Teraz kan­dy­da­tu­ra Jaro­sła­wa Koń­czy­ły (wcze­śniej został wyło­nio­ny przez komi­sję do obję­cia funk­cji sze­fa SP ZOZ) tra­fi na posie­dze­nie zarzą­du powia­tu i to on osta­tecz­nie zare­ko­men­du­je go sta­ro­ście.

Jaro­sław Koń­czy­ło do tej pory zwią­za­ny był z ryn­kiem infor­ma­tycz­nym, w ostat­nich sied­miu latach był zastęp­cą dyrek­to­ra dzia­łu zdro­wia w fir­mie Asse­co.

REKLAMAOne thought on “Nie będzie unieważnienia konkursu na dyrektora szpitala

  1. x

    dziw­ne ‚ze mece­nas ‚któ­ry oznaj­mił , że decy­zję musi pod­jąć rada powia­tu nie znał tego wyro­ku sądo­we­go ; II SA/Po 1281/14 – Wyrok WSA w Pozna­niu z 2015-01-22
    Z uza­sad­nie­nia do wyro­ku:
    „Pod­su­mo­wu­jąc, stwier­dzić nale­ży, że zaskar­żo­na uchwa­ła nr […] Zarzą­du Powia­tu w spra­wie wnio­sku o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści postę­po­wa­nia kon­kur­so­we­go na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­stycz­ne­go dyrek­to­ra Szpi­ta­la nie naru­sza inte­re­su praw­ne­go skar­żą­ce­go. Na mar­gi­ne­sie pod­nieść nale­ży, że zaskar­żo­na uchwa­ła zosta­ła pra­wi­dło­wo pod­ję­ta przez Zarząd Powia­tu.”
    to jest wyrok z 2015 roku.Czy rad­ni mie­li rację ‚ze posłu­cha­li praw­ni­ka ‚któ­ry zakli­nał się że nie ma wyro­ków roz­strzy­ga­ją­cych jaki organ powia­tu jest wła­ści­wy do roz­strzy­ga­nia czy kon­kurs jest nieważny?.Powyższy wyrok świad­czy o tym ‚że praw­nik może nie mówił całej praw­dy, że mógł się mylić a rada powia­tu idąc za wska­zów­ka­mi tego praw­ni­ka mogła pod­jąć uchwa­łę z naru­sze­niem pra­wa -czy­li uchwa­łę nie­waż­ną. I TO DOPIERO MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ POWAZNYM PROBLEMEM.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting