Nie będzie kontynuacji przebudowy ulicy Gliwickiej

Przy­naj­mniej nie w tym roku. Wła­dze woje­wódz­twa nie zare­zer­wo­wa­ły pie­nię­dzy na ten cel.

Prze­bu­do­wa dro­gi z Kędzie­rzy­na do Gli­wic, czy­li popu­lar­nej “Gli­wic­kiej” była jed­nym z prio­ry­te­tów Woje­wódz­kie­go Zarzą­du Dróg w Opo­lu. Nie­daw­no zakoń­czył się remont odcin­ka od Bie­ra­wy do Korzon­ka. Zado­wo­le­nia z inwe­sty­cji nie kry­li samo­rzą­dow­cy.

- W pobli­żu jest stre­fa prze­my­sło­wa, czę­sto prze­jeż­dża tu nie­bez­piecz­ny trans­port, więc to na pew­no zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo, zarów­no miesz­kań­ców, jak i pra­cow­ni­ków pobli­skich zakła­dów. Z utę­sk­nie­niem cze­ka­my na zakoń­cze­nie tej prze­bu­do­wy – mówił wójt Bie­ra­wy Krzysz­tof Ficoń.

Do zro­bie­nia zosta­ły jesz­cze odcin­ki Kędzie­rzyn-Koź­le — Brzeź­ce (o dł. 1,6 km) oraz Kotlar­nia — Goszy­ce (dł. 1,2 km). Woje­wódz­ki Zarząd Dróg nie zare­zer­wo­wał jed­nak pie­nię­dzy na ten cel na 2020 roku. Powód? Rze­ko­ma koniecz­ność prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji dro­go­wych w innych powia­tach.

WZD tłu­ma­czy, że nasz powiat mógł liczyć w ostat­nich latach na duże finan­so­wa­nie, przede wszyst­kim kolej­nych odcin­ków Dro­gi Woje­wódz­kiej nr 408, czy­li popu­lar­nej “Gli­wic­kiej”. A tak­że, że kie­row­cy narze­ka­li na zbyt czę­ste utrud­nie­nia na dro­dze. Dla­te­go w tym roku kolej­ne odcin­ki nie będą remon­to­wa­ne.

Nie wia­do­mo na razie, czy wspo­mnia­ne odcin­ki Kędzie­rzyn-Brzeź­ce i Kotlar­nia-Goszy­ce będą prze­bu­do­wy­wa­ne w latach 2021 – 2022.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting