Nawet po trzy autobusy na jeden kurs po Kędzierzynie

MZK więk­sza licz­bę pojaz­dów na wybra­nych tra­sach. Zmie­nia się też roz­kład jaz­dy w związ­ku z zamknię­ciem nie­któ­rych szkół.

Jesz­cze nie­daw­no wyda­wa­ło się, że pan­de­mia jest pod kon­tro­lą, a dziś Kędzie­rzyn-Koź­le jest czer­wo­nej stre­fie, czy­li naj­wyż­szej pod wzglę­dem ryzy­ka zaka­że­nia. To ozna­cza m. in. koniecz­ność zmian w spo­so­bie komu­ni­ka­cji. W auto­bu­sach może być zaję­tych mak­sy­mal­nie 50 proc. miejsc sie­dzą­cych lub 30 proc wszyst­kich.

- Poran­ne dojaz­dy i popo­łu­dnio­we powro­ty z pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu obsłu­ży podwój­na, a nawet potrój­na licz­ba auto­bu­sów — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, kie­row­nik biu­ra komu­ni­ka­cji Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W ten spo­sób zosta­nie wpro­wa­dzo­ne rzą­do­we obostrze­nie doty­czą­ce mak­sy­mal­nej licz­by pasa­że­rów w pojeź­dzie w czer­wo­nej stre­fie, a wszy­scy miesz­kań­cy bez­piecz­nie poko­na­ją swo­ją tra­sę. Podróż­ni powin­ni jed­nak dokład­nie spo­glą­dać na roz­kła­dy, bo zmniej­szy się ilość kur­sów.

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem nauki zdal­nej w pla­ców­kach ponad­pod­sta­wo­wych zawie­szo­ne zosta­ną kur­sy szkol­ne. Pozwo­li to na prze­kie­ro­wa­nie dodat­ko­wych auto­bu­sów w godzi­nach szczy­tu.

Nowy roz­kład jaz­dy zawie­ra nastę­pu­ją­ce zmia­ny:
1) linia nr 1 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z sobot­nio-nie­dziel­nym roz­kła­dem jaz­dy;
2) linia nr 2 będzie kur­so­wa­ła wg roz­kła­du jaz­dy dnia robo­cze­go;
3) linia nr 3 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z sobot­nio-nie­dziel­nym roz­kła­dem jaz­dy;
4) linia nr 4 nie będzie kur­so­wa­ła;
5) linia nr 5 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z sobot­nio-nie­dziel­nym roz­kła­dem jaz­dy;
6) linia nr 6 nie będzie kur­so­wa­ła;
7) linia nr 7 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z roz­kła­dem jaz­dy dnia robo­cze­go z wyłą­cze­niem kur­sów szkol­nych;
8) linia nr 8 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z roz­kła­dem jaz­dy dnia robo­cze­go z wyłą­cze­niem kur­sów szkol­nych;
9) linia nr 9 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z roz­kła­dem jaz­dy sobot­nio-nie­dziel­nym;
10) linia nr 12 będzie kur­so­wa­ła wg roz­kła­du jaz­dy dnia robo­cze­go;
11) linia nr 13 będzie kur­so­wa­ła zgod­nie z nie­dziel­nym roz­kła­dem jaz­dy;
12) linia nr 15 nie będzie kur­so­wa­ła.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting