Nauczyciele z Kędzierzyna-Koźla zabrali głos w sprawie strajku

Napi­sa­li list otwar­ty w któ­rym dekla­ru­ją kon­ty­nu­ację pro­te­stu w jego naj­ostrzej­szej for­mie.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu straj­ku­ją wszyst­kie szko­ły i więk­szość przed­szko­li. Wie­lu nauczy­cie­li jest już zmę­czo­nych pro­te­stem i chcia­ło­by wró­cić do swo­ich uczniów. Związ­kow­cy pod­trzy­mu­ją ich jed­nak na duchu i zachę­ca­ją do mobi­li­za­cji oraz kon­ty­nu­acji straj­ki.

Za pośred­nic­twem Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go pra­cow­ni­cy szkół i przed­szko­li z tere­nu powia­tu prze­ka­za­li opi­nii publicz­nej list otwar­ty, w któ­rym odno­szą się do ostat­nich wyda­rzeń. Oto jego treść:

Szanow­ni Rodzi­ce, dro­dzy Ucznio­wie oraz wszy­scy Ci

z Pań­stwa, dla któ­rych kształ­ce­nie oraz wycho­wa­nie dzie­ci

i mło­dzie­ży jest i powin­no być war­to­ścią nad­rzęd­ną!

My, straj­ku­ją­cy nauczy­cie­le:

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 9 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 11 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 12 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

-Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 15 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 16 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 19 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 20 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

-Zespo­łu Szkol­no — Przed­szkol­ne­go nr 1 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 2 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 2 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 5 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 6 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 8 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 9 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 10 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 11 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 18 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 21 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

- Publicz­ne­go Przed­szko­la nr 24 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu

-Zespo­łu Gim­na­zjal­no-Szkol­ne­go w Pol­skiej Cere­kwi

-Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. M. Konop­nic­kiej w Sta­rym Koź­lu

-Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. A. Zgrzeb­nio­ka w Dzier­go­wi­cach

-Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Sta­rej Kuź­ni

-Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Solar­ni

-Zespo­łu Gim­na­zjal­no-Szkol­ne­go w Dzier­go­wi­cach

-Zespo­łu Gim­na­zjal­no-Szkol­no-Przed­szkol­ne­go w Gościę­ci­nie

-Zespo­łu Szkol­no — Przed­szkol­ne­go nr 1 w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu

-Zespoł Gim­na­zjal­no – Szkol­no — Przed­szkol­ne­go w Paw­ło­wicz­kach

-Zespo­łu Szkol­no –Przed­szkol­ne­go w Ostroż­ni­cy

- Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Macio­wa­krzu

-Publicz­nej Szko­ły |Pod­sta­wo­wej w Landz­mie­rzu

-Publicz­ne­go Przed­szko­la w Bie­ra­wie z oddzia­ła­mi zamiej­sco­wy­mi

czu­je­my się w obo­wiąz­ku zabrać głos w spra­wie, jaka zaist­nia­ła w pol­skiej oświa­cie. W spra­wie, któ­ra doty­czy więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa, gdyż każ­de­go dnia z nie­po­ko­jem obser­wu­je­my nara­sta­ją­cy spór oraz dzia­ła­nia władz oświa­to­wych dążą­ce do skłó­ce­nia śro­do­wi­ska nauczy­cie­li, rodzi­ców i uczniów. Dys­pu­ta medial­na owia­na pro­pa­gan­dą władz, któ­ra trwa od kil­ku dni, nakre­śli­ła w naszej oce­nie bar­dzo nie­spra­wie­dli­wy i skraj­nie nega­tyw­ny obraz nauczy­cie­la-awan­tur­ni­ka, któ­ry pro­te­stu­je jedy­nie ze wzglę­dów finan­so­wych. W tym miej­scu chcie­li­by­śmy wyraź­nie stwier­dzić, iż pod­ję­cie trud­nej decy­zji o roz­po­czę­ciu straj­ku podyk­to­wa­ne zosta­ło nie tyl­ko wal­ką o lep­sze warun­ki życia, ale przede wszyst­kim o god­ność zawo­du nauczy­cie­la, tro­ską o jakość i przy­szłość pol­skiej edu­ka­cji, bo „takie będą Rzecz­po­spo­li­te, jakie ich mło­dzie­ży cho­wa­nie”. Soli­da­ry­zu­je­my się ze straj­ku­ją­cy­mi nauczy­cie­la­mi oraz pra­cow­ni­ka­mi oświa­ty z całej Pol­ski. Popie­ra­my sta­no­wi­sko naszych kole­ża­nek i kole­gów repre­zen­tu­ją­cych szko­ły śred­nie oraz pla­ców­ki oświa­to­we Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting