Nasze szkoły znów awansowały w ogólnopolskich rankingach

Pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne zarzą­dza­ne przez powiat po raz kolej­ny popra­wi­ły jakość edu­ka­cji.

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sta­wia na roz­wój edu­ka­cji. Doty­czy to szcze­gól­nie szkol­nic­twa zawo­do­we­go, któ­re pro­wa­dzo­ne jest w taki spo­sób, aby odpo­wia­dać na potrze­by lokal­ne­go ryn­ku pra­cy.

Nasze szko­ły od lat współ­pra­cu­ją z miej­sco­wy­mi fir­ma­mi, a przy­go­to­wu­jąc ofer­tę edu­ka­cyj­ną kon­sul­tu­ją swo­je pro­po­zy­cje z przed­sta­wi­cie­la­mi biz­ne­su. Nor­mą sta­je się tak­że pod­pi­sy­wa­nie umów mię­dzy szko­ła­mi a zakła­da­mi pra­cy, któ­re dają moż­li­wość zatrud­nia­nia absol­wen­tów. O tym i wie­lu innych rze­czach roz­ma­wia­no pod­czas komi­sji edu­ka­cji i pro­mo­cji powia­tu. Dyrek­to­rzy szkół ponad­pod­sta­wo­wych ode­bra­li gra­tu­la­cje za wyso­kie miej­sca w tego­rocz­nym ran­kin­gu „Per­spek­tyw”. Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i wice­sta­ro­sta Józef Gisman w imie­niu swo­im oraz zarzą­du powia­tu wrę­czy­li dyrek­to­rom szkół bony poda­run­ko­we na kwo­tę 12 tys. zł, któ­re prze­zna­czo­ne zosta­ną na zakup sprzę­tu spor­to­we­go.

Naj­wy­żej w powie­cie zna­la­zło się tech­ni­kum Zespo­łu Szkół nr 1 z Koź­la, któ­re jest 4. w woje­wódz­twie i 63. w Pol­sce (przed rokiem odpo­wied­nio: 4. i 77.). Szko­ła otrzy­ma­ła „zło­tą tar­czę”. Tech­ni­ku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Azo­tach może pochwa­lić się histo­rycz­nym wręcz awan­sem, zaj­mu­je 5. miej­sce na Opolsz­czyź­nie i 133. w kra­ju (przed rokiem 14. i 303.). Za tak duży skok szko­łę nagro­dzo­no „srebr­ną tar­czą”.

Tech­ni­kum w Zespo­le Szkół nr 3 im. Miko­ła­ja Reja w Sła­wię­ci­cach zaję­ło 9. miej­sce w woje­wódz­twie i 184. w kra­ju (przed rokiem 11. i 232.). To dało szko­le „srebr­ną tar­czą”.

Tech­ni­kum w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej im. Boha­te­rów Wester­plat­te zaję­ło 16. miej­sce w woje­wódz­twie i 307. w kra­ju (przed rokiem 18. i 395.). Szko­ła odbie­rze „brą­zo­wą tar­czę”.

W ran­kin­gu skla­sy­fi­ko­wa­no też oby­dwa licea z Kędzie­rzy­na-Koź­la. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka zaję­ło 8. loka­tę (awans z 12.). W kra­jo­wym ran­kin­gu jest 423., a rok temu było 432.

I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza zaję­ło 10. pozy­cję w regio­nie oraz 486. w kra­ju (przed rokiem 13. i 455.). Obie nasze szko­ły mogą pochwa­lić się „srebr­ny­mi tar­cza­mi”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting