Napadł na niepełnosprawnego, zabrał mu pieniądze i zegarek

29-latek kopał cho­re­go, a potem okradł. Gro­zi mu do 12 lat wię­zie­nia.

Do poli­cjan­tów z Kędzie­rzy­na-Koź­la zgło­sił się nie­peł­no­spraw­ny męż­czy­zna, któ­ry poin­for­mo­wał funk­cjo­na­riu­szy że został pobi­ty i okra­dzio­ny. Do zda­rze­nia mia­ło dojść na osie­dlu Sła­wię­ci­ce. Jak wyni­ka­ło z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go został on zacze­pio­ny na uli­cy przez nie­zna­jo­me­go. Męż­czy­zna zaczął mu gro­zić, a następ­nie ude­rza­jąc go i kopiąc ukradł mu pie­nią­dze, tele­fon komór­ko­wy oraz zega­rek.

Wyja­śnie­niem tej spra­wy zaję­li się poli­cjan­ci z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go. Funk­cjo­na­riu­sze pod nad­zo­rem Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zbie­ra­li i łączy­li ze sobą wszel­kie infor­ma­cje oraz śla­dy, któ­re mogły dopro­wa­dzić na trop prze­stęp­cy. Pra­ca kry­mi­nal­nych przy­nio­sła efek­ty. Już po kil­ku dniach poli­cjan­ci usta­li­li, że zwią­zek z tym zda­rze­niem może mieć 29-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la. Męż­czy­zna został zatrzy­ma­ny i dopro­wa­dzo­ny do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie usły­szał zarzut roz­bo­ju. Pro­ku­ra­tor zasto­so­wał wobec zatrzy­ma­ne­go poli­cyj­ny dozór, zakaz opusz­cza­nia kra­ju oraz zakaz zbli­ża­nia się i kon­tak­to­wa­nia z pokrzyw­dzo­nym.

Męż­czy­zna był już wcze­śniej kara­ny. Teraz będzie odpo­wia­dać przed sądem. Gro­zi mu kara od lat 2 do 12 pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting